توافق ترکیه با چارچوب زمانی برای پیوستن به اتحادیه اروپا

Shargh - - جهان -

رجــب طيب اردوغــان، رئيسجمهــوری ترکيه، در جريــان ديدار با مديران ارشــد اتحاديه اروپا گفت: اتحاديه اروپا برخی تحقيقات را پيش از نشست انجام داده است. ما روی يک چارچوب زمانی ۱۲ماهه توافق کردهايــم و با وزارت خارجه و اتحاديه اروپا دربارهاش به گفتوگو میپردازيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.