میانجیگری کویت بین دوحه و شورای همکاری خلیجفارس

Shargh - - جهان -

در پــی تنش ايجادشــده بين قطر و کشــورهای شــورای همــکاری خليجفــارس و در رأس آنهــا عربســتان و امــارات، خالــد الحمد الصبــاح، وزير خارجــه کويت، در دوحه با تميــم بنحمد آلثانی، امير قطر، ديدار کرد. اين وزير کويتی حامل پيام شيخ صباح الاحمد صباح، امير کويت، برای امير قطر بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.