درخواست لغو شهروندی فتحالله گولن

Shargh - - جهان -

يک دادگاه ترکيه از وزارت دادگســتری اين کشــور خواست شهروندی فتحالله گولن، روحانی در تبعيد و مخالف دولت ترکيه را لغو کند. مقامات آنکارا گولن را به طراحی کودتای ۲0۱۶ متهم میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.