ویکیلیکس هفمت ویگوبا شجولهسسرانژت:ق خواهد بود

Shargh - - جهان - ترجمه: سودابه رخش

آقای آسانژ، وقتی در حین مبارزات انتخابات ریاستجمهوری سال گذشته ویکیلیکس ایمیلها و مدارک حزب دموکرات را منتشــر کــرد، دونالد ترامپ گفت : «من عاشــق ویکیلیکسام ». اما در ماه آوریل، مایک پمپئو، رئیس سیا، این ســازمان را «یک سرویس اطلاعاتی متخاصم غیردولتی » خواند. آیا دولت ایالات متحده پیگرد ویکیلیکس را آغاز کرده است؟

مردم وقتی ویکیلیکس را دوست دارند که فساد مخالفانشان را افشا میکند و وقتی فســاد یا رفتار خطرناک خودشــان را برملا میکنــد مخالف ویکیلیکس میشــوند. ما هم بیکفایتی بیاندازه خطرناک سازمان ســیا را فاش کردیم و هم برنامه گسترده آنها را برای هک و گروهی از هکرها که در کنسولگری ایالات متحده در فرانکفورت مســتقر شدهاند. حالا، پمپئو، رئیس سیا، حمله متقابل را آغاز کرده است.

او گفت که «این»، منظور ویکیلیکس، «دیگر به پایان رســیده است». این حرف تهدیدکنندهتر بهنظر میآید.

بــه نظــرم اینکــه او تصمیم گرفــت ویکیلیکــس را موضوع اصلــی اولین ســخنرانیاش در مقام رئیس سازمان سیا قرار دهد خیلی مهم است. بهخصوص وقتی این را بگذاریم کنار بیانیه دادســتان کل آمریکا که دستگیری مرا یک اولویت میخواند.

هیئتمنصفه ویرجینیا به غیر از شــما از کدام یــک از اعضای ویکیلیکس تحقیق میکند؟

تــا جایی که من میدانــم، هئیتمنصفه در حــال تحقیــق از روزنامهنگاران ویکیلیکس ســارا هریســون، جوزف فارل و کریستین هرفنسون اســت. از من و جاکوب اپلباوم، یکی از حامیــان ویکیلیکس، هم تحقیق میکند. مقامات ایالات متحده اخیرا گفتند که در حال تعقیب کارمندان ویکیلیکس هم هستند.

چلسی منینگ، سرباز سابق ایالات متحده و مهمترین منبع ویکیلیکس، روز چهارشنبه در پی عفو باراک اوباما بعد از هفت سال از زندان نظامی آزاد شد. آیا او جزئیات همکاری احتمالی با ویکیلیکس را فاش کرد؟

اول اینکه، آزادی او پیروزی شــگفتانگیزی بود که ما و بســیاری دیگر سخت برایش تلاش کرده بودیم. ما به این آزادی افتخار میکنیم، هرچند باید به او غرامت و خســارت پرداخت میشد نه اینکه صرفا از ســوی باراک اوباما عفو شود. یادتان هست که خوان مندز، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور شکنجه، اعلام کرد منینگ تحت رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز بوده است. او در محاکمهاش اظهار کرد با یکی از اعضای ویکیلیکــس در ارتباط بوده و برخلاف ادعای پمپئو، رئیس سیا، ویکیلیکس به او دستور نداده است.

اخیرا، شــما هدف انتقادهای شدیدی از سوی شــمار زیادی از منتقدان و روزنامهنگارانی قرار گرفتهاید که ویکیلیکس را با پروپاگاندا و دروغپراکنی روسی در ارتباط میدانند.

همه اینها مندرآوردی اســت. بعد از اینکه هیلاری کلینتون در انتخابات پیروز نشــد، او و جان پودستا، مدیر کمپین انتخاباتیاش، تصمیم گرفتند این باخت را به گردن جیمز کومی، رئیس افبیآی، روسیه و ویکیلیکس بیندازند.

اعتبار ویکیلیکس به غیرحزبیبودن و نداشــتن دستورکار سیاسی پنهانی است.

اعتبار ویکیلیکس نزد مردم به ســابقه ما در اثبات درســتی اسنادی است که منتشر میکنیم. در طول 10 سال ما بیش از 10 میلیون اسناد منتشر کردهایم. کسی نتوانسته ثابت کند حتی یکی از آنها جعلی است. البته که هر منبعی منافع خود را دارد. این قانون بنیادی روزنامهنگاری است.

آیا منابعتان را میشناسید؟

معمولا برای ســنجش اصالت اطلاعاتمان شناخت بســیار دقیقی داریم. در برخی موارد، این بدان معناســت که ما درباره یک منبع تحقیق و شــناختمان را از آن بیشتر میکنیم.

اگر دولت ایالات متحده میتوانست ثابت کند مدارکی را که ویکیلیکس از سازمان سیا منتشــر کرده روسیه فرستاده است، به اعتبار ویکیلیکس بهشدت آسیب میرسید، اینطور فکر نمیکنید؟

این یک فانتزی رســانهای است. موضع رســمی ایالات متحده، همانطور که باراک اوباما در آخرین کنفرانس مطبوعاتیاش در مقام رئیسجمهور بیان کرد، این است که هیچگونه مدرکی دال بر تبانی ویکیلیکس و روسیه وجود ندارد. مقامات آمریکایی گفتهاند که به باور آنها اســناد سازمان سیا نه از سوی حزبی دولتی بلکه از یک پیمانکار خصوصی آمریکایی به دست آمده است.

اما شــما نمیتوانید انکار کنید که ویکیلیکس بعد از انتشــار اسناد هیلاری کلینتون و کمپیناش بخش زیادی از محبوبیت خود را از دست داد.

شــما چه میگویید؟ اگر ما ســخنرانی هیلاری کلینتــون را در جمع بانکداران گلدمنساکس منتشر نمیکردیم او میتوانست پیروز شود؟ یا اینکه ما باید به نفع یک نامزد اطلاعات را سانسور میکردیم؟ ویکیلیکس هرگز این کار را نمیکند.

با اینحال به نظر میرسد سرویسهای مخفی بیشازپیش تلاش میکنند در نتیجه انتخابات کشورهای دیگر تأثیر بگذارند.

ممکن است اینطور باشد.

اگر این سرویسهای مخفی از ویکیلیکس به عنوان سلاحی مفید بهره ببرند، آنوقت شما نمیتوانید فقط لم بدهید و بگویید: «ممکن است اینطور باشد.»

ســرویسهای مخفی هر روز خیلی چیزها را در رســانهها قرار میدهند. و اگر ویکیلیکس به لحاظ لجســتیکی قادر به انتشار اسنادی قبل از یک انتخابات باشد ما اینکار را میکنیم-و این دقیقا همان چیزی هم هست که مردم انتظار دارند.

...

برای شما مهم نیست که ویکیلیکس بر نتیجه انتخاباتها تاثیر بگذارد؟

ویکیلیکس از انســانهایی تشــکیل شــده با دیدگاههای سیاسی مختلف. ما نمیتوانیم اصول علنیمان و تعهداتمان را در قبال عموم مردم زیرپا بگذاریم.

و طبق این اصول شــما باید اســناد معتبر را هرچه ســریعتر منتشر کنید، صرفنظر از اینکه به سود یا زیان کیست؟

این سیاست فعلی ماست، ممکن است تحت شرایط غیرعادی تغییر کند.

چه نوع شرایطی؟

مثلا اگر ما در آستانه جنگی هستهای باشیم و انتشار اسناد ویکیلیکس بتواند به بدفهمی و ســوء برداشــت منجر شــود، در آن صورت به تأخیرانداختن انتشار معقول است.

شما انتشار اسنادی را که به کلینتون آسیب میرساند به تأخیر نینداختید.

ما به خاطر خوشــایند کســی کار نمیکنیم. ویکیلیکس اســناد سازمانهای قدرتمند را منتشــر میکند. ویکیلیکس همیشه سرتق بوده و سرتق باقی خواهد ماند.

برای مردمی که ویکیلیکس را مســئول انتخاب دونالــد ترامپ به عنوان رئیسجمهوری ایالات متحده میدانند چه حرفی برای گفتن دارید؟

ویکیلیکس تاکتیکهای کثیف ســتاد انتخاباتی کلینتون را افشــا کرد. برخی رأیدهنــدگان آن را پذیرفتنــد. آنهــا آزاد بودند که چنین انتخابــی کنند. این حق آنهاست. این دموکراسی است.

کلینتون، در مقام وزیر امور خارجه، به دنبال اقدام علیه ویکیلیکس بود. آیا انتشار اسناد حزب دموکرات به نوعی انتقامگیری از این حزب نبود؟

این دیگر زبان اجق وجق ســواحل شــرق ایــالات متحده اســت. دلیل اینکه ویکیلیکس اصول خود را دنبال میکند این اســت که یکی مشکلی دارد؟ نه! اما قدری طنز تاریخی پشــت آن وجود دارد. کلینتون در زندانیکردن یکی از منابع ما، چلسی منینگ، دست داشــت. ظاهرا عدالت طبیعی تا حدی وجود دارد و دست طبیعت انتقامش را میگیرد.

شما از باخت او احساس رضایت میکنید؟ دارید لبخند میزنید.

در سطح شخصی احتمالا میتوانم بهخوبی با او کنار بیایم. او فرد کاریزماتیکی اســت. تا حدی ســختکوش هم هســت، مثل خودم، قدری هم بیدستوپا، مثل خودم. با این حال، یک خطی باید کشیده شود. او تصمیم گرفت کشور لیبی را از بین ببــرد. در نتیجه به بحران پناهندگان اروپا دامن زد. ما تعداد زیادی از ایمیلهای او را منتشر کردیم درباره چگونگی برملاشدن این داستان. ظاهرا از این اسناد نتیجهای نمیشود گرفت جز حکم به اینکه او جنایتکار جنگی است.

نه لزوما. اگر به افشای اطلاعات مکرون نگاهی بیندازیم به روشنی در مییابیم که اسناد خیلی دیرتر از این منتشر شدند که بتوانند تأثیری در انتخابات داشته باشند. در این اســناد یک داده فاحش اســت، جایی به فردی اشــاره میکند که پیمانکار ســرویس امنیت فدرال روسیه است؛ ولی واقعا چرا روسیه باید از این طریق نشان دهد پشت این قضیه است. این یک بازی ذهنی ابلهانه است... .

بیانیه اولیه شرح مأموریت ویکیلیکس در ســال 2006 میگفت: «اهداف اولیه ما رژیمهای بهشــدت سرکوبگر چین، روسیه و اوراسیای مرکزی هستند.» اما سازمان شما درباره این کشورها اطلاعاتی زیادی به ما نداده است.

کاملا غلط است. این تصور اشتباه نتیجه خودبینی غرب و ایالات متحده است. وقتی ما به زبانهایی غیر از انگلیسی مطلبی را منتشر میکنیم، در نیویورک به آن توجهی نمیکنند.

اما خبرهای دست اول شما، مثل اسناد جنگ افغانستان و عراق، ایمیلهای کلینتون یا اسناد اخیر سیا، همگی ایالات متحده را هدف قرار میدهند.

به این دلیــل که ایالات متحده یک امپراتوری با ٧00 پایگاه نظامی در سراســر جهان است. روکردن دســت آمریکا به نفع کل دنیاست. وقتی ما دومیلیون و300 ســند درباره سوریه، از جمله ایمیلهای بشار اسد را افشا کردیم، خبر دست اول به حساب نمیآمد.

وقتی روسیه کریمه را به خاک خود الحاق کرد، شما در توییتر خود نوشتید که ایالات متحده با سیســتم نظارتی گستردهاش همه جهان را به خود الحاق کرده است. این عاقلانه است که یک جرم را با جرم دیگر توجیه کنید؟

بیخیال. این دیگر یکجور نقلقول گزینشــی از مواضع من اســت که مختص روزنامهنگارهاست. من منتقد اقدام روسیه در اوکراین بودم. در سطحی استراتژیک فاجعه بود، هم برای اوکراین و هم برای روسیه.

اگر این شانس را داشتید که با افشاکردن اسنادی ولادیمیر پوتین را سرنگون کنید، آیا این کار را میکردید؟

ما برای ســرنگونکردن کســی افشــاگری نمیکنیم. اگر اســناد معتبر باشند، منتشرشان خواهیم کرد. سانسور را نمیپذیریم. به اعتقاد ما لازمه منصف و عادل بودن تمدن بشری، آزادی اطلاعات است.

فکر نمیکنید برای شفافیت باید محدودیتهایی هم وجود داشته باشد؟

این مســئله ویکیلیکس نیست. این مسئله جامعه است. هر سازمانی وظیفه خودش را دارد. وظیفه پلیس شکستدادن مافیاست. وظیفه رسانه گفتن حقیقت به مردم است. این وظیفه اصلی ماست نه سانسور.

فکر نمیکنید این خطر وجود داشته باشد که منبعی ناشناس از ویکیلیکس استفاده ابزاری کند؟

برخی گروههای رســانهای برای توجیه عدم موفقیت و عملکرد ضعیفشــان ســعی کردهاند چنین چیزی بگویند. در عین حال بسیاری از روزنامهها و مجلات از نحوه کار ویکیلیکس الگو برداشتهاند و میخواهند اسنادی را به صورت ناشناس ارائه کنند. ویکیلیکس قاطعانهتر از هر رســانه دیگری اســناد را منتشــر میکند. ویکیلیکس بهخاطر تعهدش به ارزشها و مقاومبودن در دفاع از منابعش موفق است. همین نکته منابع را جذب ما میکند.

نظرتان درباره حمله سایبری جهانی با بدافزار «واناکرای» چیست؟

آژانس امنیت ملی آمریکا، اناسای، انباری غولآســا از ســلاحهای دیجیتال ساخت، اما در سال 2013 کنترل آن را از دست داد. با این حال اناسای این موضوع را به مایکروسافت و دیگر شــرکتها اطلاع نداد تا آنها بتوانند برنامههای خود را با آن تطبیق دهند...

فکر میکنید اتفاقهای بدتر از این در راهند؟

ســؤالهای جدیتری برای پرسیدن وجود دارد: آیا آژانس امنیت ملی آمریکا و ســازمان سیا این واقعیت را پنهان کردهاند که کنترل بسیاری از سلاحهای سایبری خود را از دســت دادهاند، یا آیا آنها به باراک اوباما و دولت او این موضوع را اطلاع داده بودند؟ بعد از افشــاگریهای ادوارد اسنودن، دولت ایالاتمتحده قول داد که دیگر این نرمافزارهای آســیبپذیر را ذخیره نکند اما به شــرکتهای بزرگ فناوری اطلاعات اطلاع داد که این نرمافزارهای آســیبپذیر را درست کنند. بهنظر میرسد این وعده دروغ بوده اســت. سؤال مهم دیگر این است: آژانس امنیت ملی آمریکا به خاطر آسیبهای حمله سایبری واناکری به سراسر جهان چه مسئولیتی را تقبل میکند؟

ما برای سرنگونکردن کسی افشاگری نمیکنیم. اگر اسناد معتبر باشند، منتشرشان خواهیم کرد. سانسور را نمیپذیریم. به اعتقاد ما لازمه منصف و عادل بودن تمدن بشری، آزادی اطلاعات است. ما به خاطر خوشایند کسی کار نمیکنیم. ویکیلیکس اسناد سازمانهای قدرتمند را منتشر میکند. ویکیلیکس همیشه سرتق بوده و سرتق باقی خواهد ماند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.