تحت تأثیر مواد روانگردان مرتكب قتل شدم

Shargh - - حوادث -

شــرق:

مرد نانوایی که تحت تأثیر حرفهای پسرش، همسر خود را به قتل رســاند، در جلســه دادگاه ادعا کرد در زمان قتل آمفتامین مصرف کرده و تحت تأثیر مواد روانگردان مرتکب قتل شده است.

به گزارش خبرنگار ما رســیدگی به این پرونده هشتم خرداد سال 94 در پی اعلام قتلی در خیابان دماوند در دستور کار پلیس قرار گرفت. مأموران پس از حضور در محل حادثه متوجه شدند مقتول زنی به نام فاطمه است که به دست اکبر، شوهر 51سالهاش به قتل رسیده است.

اکبــر که همــان ابتدا به جــرم خود اعتــراف کــرد، در بازجوییها به کارآگاهان جنایی گفت: چندی پیش از پسر 24سالهام شنیدم که با مادرش دعوا میکرد و به او میگفت با مردهای دیگر رابطه نامشروع دارد، تا اینکه روز حادثه از محل کارم به خانه برگشــتم و با همســرم دعوا کردم. او در ادامه به مأموران گفت: در حین مشاجره از او پرسیدم چرا با مردهای دیگر رابطه داری، فاطمه در جواب منکر آن نشــد و گفت: رابطه دارد و چند بار هم با عصبانیت این حرف را تکرار کرد. من هم عصبانی شــدم و او را کتک زدم؛ فاطمه بــا حرفهایش من را عصبانیتر میکرد تا اینکه خون جلوی چشــمهایم را گرفت و به طرف آشــپزخانه رفتم و چاقو را برداشتم و یک ضربه چاقو به او زدم. پس از آن فاطمه سعی میکرد چاقو را از دست من بگیرد؛ اما من چند ضربه دیگر هم به او زدم و فاطمه را کشتم. پس از آن ســه فرزندم که در خانه بودند هنگامی که با جسد مادرشان روبهرو شدند با پلیس تماس گرفتند.

در ادامه تحقیقات مهران، فرزند فاطمه و اکبر، به مأموران گفت: برادر بزرگم مهیار و همســرش لیلا به مواد مخدر معتاد هستند. مهیار همیشه بــا مادرم دعوا میکرد و پــول موادش را از او میگرفت تــا اینکه یک روز مادرم حاضر نشــد به او پول بدهد و به مهیار گفت بیشــتر حواســش به کارهای همســرش لیلا باشد، ناگهان مهیار عصبانی شد و به مادرم تهمت زد کــه با مرد دیگــری رابطه دارد، پدرم این حرف را شــنید و از آن روز به مادرم شک کرد.

بهاینترتیــب با توجه به گفتههای اکبر و شــکایت اولیای دم و ســایر مدارک موجود در پرونده، کیفرخواســتی علیــه متهم صادر و پرونده برای رسیدگی به شــعبه دهم دادگاه کیفری اســتان تهران ارسال شد. در آغاز جلســه نماینده دادستان کیفرخواســت را قرائت کرد و بهعنوان کفیل دو فرزند صغیر فاطمه تقاضای قصاص کرد. سپس اکبر در جایگاه حاضر شد و گفت: تحت تأثیر حرفهای پسرم به همسر خود بدگمان شدم و سوءظن پیــدا کردم و در جریان مشــاجره او را با چاقو به قتل رســاندم؛ ولی واقعا چیزی از او ندیده بودم. شــاید بهخاطر اینکه لجم را دربیاورد، آن حرف را زد، در حقیقت حرفهایی که پسرم زد باعث شد من به همسرم شک کنم.

او در ادامه جلسه دادگاه ادعا کرد زمان قتل قرص «آمفتامین» مصرف کــرده بود و گفت: آن زمــان در حال خودم نبودم و نمیدانســتم چه کار میکنم، من اشتباه کردم، همسرم زن زحمتکشی بود و او را بیگناه کشتم. با پایان گفتههای متهم، وکیل متهم در جایگاه حاضر شــد و دفاعیات خود را از متهم انجام داد. به این ترتیب ختم جلسه از سوی رئیس دادگاه اعلام شد. با پایان جلسه رسیدگی، قضات برای صدور رأی دادگاه وارد شور شدند تا بهزودی حکم پرونده را صادر کنند.

بــرادر فاطمه در پایان جلســه به خبرنگار «شــرق» گفــت: «خواهرم بیگناه کشــته شــد. بهلحاظ قانونی من اولیایدم محسوب نمیشوم؛ اما دوست دارم که اکبر قصاص شود، چون همسایهها به من گفتهاند فاطمه لحظه آخر عمرش از آنها خواســته اســت انتقامش را بگیریم و نگذارند خونش پایمال شــود». او در ادامه گفــت: «درحالحاضر دو فرزند صغیر فاطمه در بهزیســتی هســتند و من از این موضوع بســیار ناراحت هستم؛ اما بهلحاظ قانونــی نمیتوانم کاری انجام دهم، چون مســئولیت آنها با پدرشان است».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.