سرقت طلا با نقشه پیچیده

Shargh - - حوادث -

شــرق:

طلافروشــی که در یکی از میادین مرکزی شهر مورد دستبرد سارقان قرار گرفته، دوست خود را بهعنوان همدســت سارقان معرفی کرد. ساعت 15:20 ســوم خردادماه جاری در یکی از میدانهای مرکزی شــهر وقوع سرقت طلا به مرکز فوریتهای پلیســی 110 اعلام شــد. با حضــور پلیس در محل وقوع ســرقت مشخص شد دو ســارق که سوار بر یک موتورســیکلت بودهاند، حــدود یککیلوو 200 گرم طلای مرد طلافروش را به ســرقت برده و وی را مجروح کردهاند. پــس از انتقال مرد طلافروش بــه بیمارســتان، وی در اظهــارات اولیــه خود به مأموران پلیس گفت: من ســاکن یکی از شهرهای شمالغربی کشور هستم و در آنجا طلافروشی دارم، هــر ازچندگاهی برای خرید طلا بــه تهران میآیم، اینبار با یکی از دوســتانم که طلاســاز است، برای خریــد طلا به تهران آمدیم، امــروز صبح یککیلوو 200 گرم طلا خریدم و همه طلایی را که خریده بودم در لباس محلی جاســازی کردم. پس از آن همراه دوستم برای بازگشت به شهرمان و رفتن به ترمینال سوار تاکسی شدیم. من و دوستم در صندلی عقب نشســتیم، یک مرد دیگر نیــز در صندلی عقب کنار ما نشســت، یک خانم نیز در صندلی جلو نشســته بود. وی ادامه داد: در اواســط مسیر، ناگهان راننده تاکســی گفت یکی از چرخهای خودرو پنچر شده و به جدول برخورد کرد، ســپس وی برای پنچرگیری از تاکسی پیاده شد و مردی که عقب تاکسی کنار ما نشسته بود نیز برای کمک به راننده از تاکسی پیاده شــد. دقایقی بعد ناگهان یک موتورســیکلت با دو سرنشین درحالیکه نقاب بر چهره داشتند با قمه و چاقو به سمت راننده تاکسی حملهور شدند و راننده تاکسی را مجروح کردند، من نیز از تاکسی پیاده شدم که ناگهان یک نفر با آچارچرخ به ســر من کوبید و گیج شــدم، سارقان طلاهایم را به سرقت بردند. به این ترتیب تیمــی از مأموران پلیس پایگاه هشــتم آگاهی تهران برای شناســایی و بازداشــت سارقان دستبهکار شدند. در تحقیقات اولیه مشخص شد مرد و زنی که در تاکســی بودند، همزمان با سرقت از آنجا گریختهانــد، همچنین با توجه به اینکه مرد طلافــروش در اظهاراتش اعلام کــرده بود وی را با آچارچــرخ مجروح کردهاند و این احتمال را میداد که راننده تاکســی وی را مضروب کرده باشد، راننده تاکسی بازداشت شد.

در ادامــه تحقیقــات، مرد طلافــروش پس از بهبود نســبی گفت دوســتش در مســیر مــدام با تلفنهمراهــش با شــخص یا اشــخاصی به طور پیامکي در تماس بوده اســت، بههمیندلیل به وی نیز مشــکوک اســت. بهاینترتیب مأمــوران پلیس به سراغ دوســت مرد طلافروش رفتند و زمانی که تلفنهمراه وی از ســوی مأموران مورد بررسی قرار گرفت معلوم شد او تمامی پیامكهای ردوبدلشده را از تلفنهمراهــش حذف کرده که به همین دلیل مأموران دوســت طلافروش را نیز بازداشت کردند. در ادامه روند رسیدگی به پرونده و برای تعیین مسیر تحقیقــات، دو متهم این پرونده چهــارم خردادماه جاری به دادســرای ناحیه 34 تهران منتقل شدند و قاضی کشــیک این دادسرا از آنها تحقیق کرد، اما هر دو منکر هرگونه ارتباط با سارقان شدند و گفتند که در ســرقت نقشــی ندارند. همچنین در بررسی ســوابق راننده تاکســی مشــخص شــد وی دارای سابقه کیفری است و پیش از این نیز مواردی مانند زاغزنی را انجام داده است. سرانجام قاضی کشیک دادسرای ناحیه 34 دســتور بازداشت هر دو متهم را صادر کــرد، همچنین راننده تاکســی برای اعلام نظریه پزشکیقانونی درمورد نحوه و سطح جراحت به پزشکیقانونی منتقل شــد. در بخش دیگری از تحقیقات نیز قاضی دســتور داد تا کارشــناس نظر خود را درباره علت پنچری خودرو و حقیقتداشتن پنچرشدن لاستیک را اعلام کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.