کشف دهها کيلو ترياک از باک اتوبوس

Shargh - - حوادث -

تسنیم:

پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ موفق به کشــف یک باند قاچاق مواد مخدر شــد که دههــا کیلوگرم تریاک را در داخل باک اتوبوس جاسازی کرده و در حال انتقال این مواد به ترمینال جنوب بود. ســرهنگ وحید زرینکلاه، جانشــین پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ، با اشــاره به دســتگیری اعضای یک باند قاچاق مواد مخدر در جنوب تهران، اظهار کــرد: به دنبال تحقیقات مأموران پایگاه دهم پلیــس مبارزه با مواد مخدر تهران بــزرگ، چهار قاچاقچی مــواد مخدر که با همــکاری یکدیگر قصــد داشــتند مقادیر درخور توجهــی مواد مخدر را به وســیله یک دســتگاه اتوبــوس بــه پایانه جنــوب تهران منتقــل کنند، شناسایی شــدند. جانشــین پلیس مبارزه با مواد مخدر تهــران بزرگ افزود: با توجــه به تحقیقات انجامشــده، نتایج بهدســتآمده از تحقیقات به مرجــع قضائــی منعکس و متعاقب آن دســتور دســتگیری متهمان و بازرســی از خــودروی آنها صادر شــد. بهاینترتیب تیمی از مأمــوران پایگاه دهــم پلیس مبارزه بــا مواد مخدر تهــران بزرگ برای دستگیری متهمان به محل اعزام شدند. وی خاطرنشــان کرد: قبل از شــروع عملیات دستگیری و در ادامه در یک عملیــات پیچیده، با انجام تحقیقات پلیسی، مأموران موفق شدند خودروی متهمان را در پایانه جنوب شناســایی و هر چهار متهم را دســتگیر کننــد. پــس از آن متهمان بــه همراه خــودرو برای تحقیقات بیشــتر به پایگاه دهم پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت منتقل شدند. زرینکلاه تصریح کرد: هر چهار متهم در بازجوییهای انجامشده به جرائم خود مبنی بر قاچاق و توزیع مــواد مخدر اعتراف کردند و در بازرســی از اتوبوس، 82 کیلوگرم تریاک که بهطرز ماهرانهای در باک گازوئیل جاســازی شده بود، کشف و ضبط شــد. جانشــین پلیس مبارزه بــا مواد مخدر پایتخت در پایان گفت: هر چهار متهم پس از تکمیل پرونده در اختیار دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 20 تهران قرار گرفتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.