بررسی مرگ مشکوک ملوان ايرانی در دادسرای جنايی تهران

Shargh - - حوادث -

تســنیم:

مرگ مشــکوک ملوان ایرانی که حدود چهار مــاه قبل در آبهای چین ســقوط کرد و جان باخــت، در دادســرای امــور جنایی تهران بررســی میشود. ساعت 8:40 صبح 1۷ ژانویه 201۷ میلادی (28 دی ســال 95( کشــتی آرزو متعلق به شرکت کشتیرانی اقیانوس خروشان کیش در آبهای چین در حال حرکت بود که خبر ســقوط ملوان درجه دو ایرانی به نــام محمدحســین در 30 مایلی آبهای چین اعلام شد. با اعلام این خبر، کشتی بهسرعت به سمت راســت هدایت و عملیات نجات آغاز شد؛ اما هیچ ردی از محمدحسین به دست نیامد. پس از این حادثه، تحقیقات درباره علت ســقوط محمدحسین از روی کشــتی آغاز شد و افســر اوکراینی کشتی که ظاهرا با محمدحسین درگیر شده بود، در اظهاراتش به پلیس گفت: محمدحســین دقایقی قبل از سقوط از یکی از اتاقهای کشــتی خارج شــد که من به او گفتم آنجا چه میکند، محمدحسین گفت قصد دارد به سرویس بهداشــتی برود؛ اما من به محمدحسین گفتم باید قبل از شــروع کار، امور شــخصی را انجام مــیداد. وی ادامــه داد: ســر همیــن موضــوع با محمدحسین جروبحثم شد و او ناگهان خودش را از عرشه به دریا پرتاب کرد. پس از این حادثه، خانواده محمدحســین با حضــور در دادســرای بندرعباس شــکایتی ثبت کردند و همزمان با بازداشــت افســر اوکراینــی، تحقیقات درباره ایــن پرونده ادامه یافت؛ اما به دلیل اینکه این حادثه خارج از مرزهای کشــور به وقوع پیوســته و متهم نیز از اتباع کشــور دیگری است، با توجه به قانون موجود، پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت رســیدگی، برای بررسی به دادسرای امور جنایی تهران ارســال شــد. بهاینترتیب قاضی ایلخانی، بازپرس امور جنایی تهران، دســتور انتقال متهم به شعبه هشتم دادسرای امور جنایی تهران را صادر کرد و بهزودی متهم برای انجام بازپرســی در دادسرا حاضر میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.