دستگيری مرد زورگير در ۱۳ آبان

Shargh - - حوادث -

ایســنا: ســارق زورگیری کــه از مخفیگاهش مدارک افراد متعدد و چند دستگاه گوشی موبایل کشــف شــده اســت، برای تحقیقــات تخصصی تحویل پایگاه نهم آگاهی شــد. ســرهنگ چنگیز ایدون در این مورد گفت: هفته گذشته چهار نفر از شــهروندان به کلانتری مراجعه و اعلام کردند که فردی بهزور گوشی تلفن همراه آنان را به سرقت برده و از آنجا که هر چهار مالباخته، مشــخصات یک نفــر را بیان کردند، ســریعا تیمــی از عوامل کلانتری به ســطح حوزه استحفاظی اعزام و برای دســتگیری ســارق طرح مهار و کنترل را اجرائی کردند که در نهایت سرنخهایی نیز به دست آمد. وی افزود: مأموران پس از تکمیل تحقیقات اولیه، مخفیگاه متهم را شناسایی و پس از هماهنگی با مقــام قضائی، در یک عملیات ضربتی متهم را در مخفیگاهش دستگیر کردند. رئیس کلانتری 168، 13 آبان تصریح کرد: همچنیــن مأموران با مجوز قضائی اقدام به بازرســی از مخفیگاه متهم کرده و در بازرســی از آن چندین دســتگاه انواع گوشی موبایل و یکســری مدارک هویتی مربوط به دیگر افراد را کشفوضبط کردند. وی با اشاره به انتقال متهم به کلانتــری و انجام بازجویی از وی، گفت: متهم که چــارهای جز بیان حقیقت نداشــت، به ســرقت تلفن همراه شهروندان به شیوه زورگیری اعتراف کرد. رئیس کلانتری ‪13 168،‬ آبان با بیان اینکه برای متهم پروندهای تشکیل شد، ادامه داد: این فرد برای ادامه تحقیقات و کشف دیگر جرائم احتمالــی به کارآگاهــان اداره نهم پلیس آگاهی پایتخت معرفی شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.