نجات معجزهآسا از تصادف شديد در جاده مخصوص کرج

Shargh - - حوادث -

ایســنا: وقوع تصادف شــدید میان دو دستگاه خودروي ســبک در جاده مخصوص کــرج، گرچه موجــب آتشســوزی هــر دو خــودرو و واژگونی یکی از آنها شــد؛ اما سرنشــینان خودروها به شکل معجزهآســایی نجات یافتنــد. در 40 دقیقه بامداد شــنبه، وقوع یک مورد حادثه رانندگی به ســامانه 125 اطلاع داده شــد که در پی آن، ستاد فرماندهی آتشنشانان دو ایستگاه 104 و 98 را به محل حادثه واقع در مسیر غرب به شرق بزرگراه جاده مخصوص کرج، نرســیده به بزرگراه شهید ســتاری اعزام کرد. حمیدرضا یــادگاری، مدیر روابطعمومی ســازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهر تهران، دراینباره گفت: پس از حضور آتشنشانان در محل، مشاهده شد یک دســتگاه خودروی ســواری پژو 206 و یک دستگاه خودروی وانت مزدا در حال حرکت در مسیر بودهاند که به علت نامشــخصی با یکدیگر برخورد کرده و بر اثر این حادثه، خودروی وانت واژگون شده است، پس از آن نیز هر دو خودرو دچار آتشسوزی شــدهند. وی با بیان اینکه با وجود شــدت حادثه، خوشــبختانه سرنشــینان هر دو خودرو به شــکل معجزهآسایی و بدون آسیبدیدگی از اتاقک وسایل نقلیه خارج شــده بودند، گفت: عوامل آتشنشانی بلافاصلــه اقــدام به ایمنســازی محــل و اطفای شعلههای آتشکردند. به گفته مدیر روابطعمومی سازمان آتشنشــانی و خدمات ایمنی شهر تهران، آتشنشــانان پس از اطفای ایمنســازی محل، دو خودرو را به حاشیه بزرگراه انتقال دادند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.