سريلانکا از کشورهای همسايه کمک خواست

Shargh - - حوادث -

وزارت امور خارجه سریلانکا در پی افزایش تلفات ســیل و رانش زمین در این کشــور از ســازمان ملل و کشــورهای همســایه تقاضای کمک کرد. به گزارش شــینهوا، هفتــه گذشــته در مناطق مختلف کشــور سریلانکا سیل جاری شــد و این کشور را دچار شرایط فوقالعــاده کرد، اما بهتازگی با افزایش تلفات حادثه جاریشدن سیل و رانش زمین در این کشور و رسیدن تلفات به رقم 91 نفر، وزارت امور خارجه این کشــور از فعالشدن بخش واکنش اضطراری این وزارتخانه برای هماهنگشــدن اقدامات امــداد و نجات مرتبط با حادثه ســیل در چندین بخش کشــور خبر داد. در این رابطه وزارت امور خارجه سریلانکا در همکاری با وزارت مدیریت بلایا، از سازمان ملل متحد و کشورهای همســایه درخواســت کرده تا برای کمک بــه افراد حادثهدیده مســئولان این کشــور را یاری دهند. طبق اعلام مرکز مدیریت بلایای ســریلانکا، تلفات ســیل و رانش زمین تا عصر روز جمعه 91 نفر بوده، طبق این آمــار هنوز 110 نفر همچنان ناپدید هســتند و بیش از 52 هزار نفر به دلیل بارش چندســاعته باران و وزش شدید باد آواره شدهاند. همچنین در مناطق حاشیهای پایتخت به دلیل طغیان سه رودخانه وضعیت هشدار اعلام شده و تخلیه ساکنان آغاز شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.