مرگ هزار و ۵۳۰ مهاجر در مديترانه

Shargh - - حوادث -

آژانس مهاجرت سازمان ملل متحد اعلام کرد: از ابتدای ســال 201۷ میلادی تاکنون هزارو 530 مهاجــر و پناهنــده حین عبور از دریــای مدیترانه جان خود را از دست دادهاند. طبق اعلام آژانس مهاجرت ملل متحد در سال جاری میلادی حدود 60 هزارو 521 مهاجر و پناهنده از طریق دریا خود را به اروپا رساندهاند. همچنین بیش از 80 درصد آنان بــه ایتالیا رفتــه و مابقی کشــورهای یونان، قبرس و اســپانیا را بهعنوان مقصد خود انتخاب کردهاند. بنابــر اعلام آژانس مهاجرت ملل متحد، با گذشــت حدود پنج ماه از ســال جــاری، هزارو 530 مهاجر و پناهنده در این مســیر جان خود را از دســت دادهاند که این رقم تقریبــا برابر با آمار مرگومیر در این بازه زمانی در سال 2016 است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.