گرفتارشدن ۱۰ نفر زير آوار ساختمانی در چين

Shargh - - حوادث -

در پی ریزش یک ســاختمان دردستســاخت در شرق چین دســتکم 10 نفر زیر آوار گرفتار شدند. به گزارش شــینهوا، بنابر اعلام نیروهــای امداد و نجات استان «شــاندونگ» در این حادثه که دیروز صبح رخ داد، 10 نفر در زیر آوار بهجامانده از ریزش ســاختمان گرفتار شدند. نیروهای امداد و نجات استان شاندونگ خبر دادند که با شــروع عملیات نجات، شــش نفر از حادثهدیدگان از میان آوار بیرون کشــیده شــدهاند و عملیات جســتوجو و امداد برای خارجکردن چهار نفر دیگر همچنان ادامه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.