امسال شاهد فيلمهاي خوبي در کن نبوديم

Shargh - - هنر -

لادن موسوي، خبرنگار «شــرق» در «كن»: مهدي كرمپور، كارگردان سينماي ایران كه امســال با فيلم ســوفي و دیوانه در بخش بازار فيلم جشنواره كن حضور داشته، اعتقاد دارد كه در این دوره جشنواره با فيلمهاي شگفتانگيزي مواجه نشــدیم، هرچند بزرگان سينما همچون ميشــائيل هانكه در این دوره حضور داشــتند. جدا از اینكه فيلم هانكه خوب اســت یا بد، این نكته بيانگر این اســت كه ساخت فيلمهاي شــاهكار با وجود و ظهور فضاها و شبكههاي اجتماعي روزبهروز سختتر ميشود. بااینحال در ميان این درهمتنيدگيهاي تصاویر، جرقهاي شعلهور ميشود و با ساخت فيلمي متفاوت، قطار سينما به حركت خود ادامه ميدهد. این هم بخشــي از خصلت سينماســت كه اساسا پيشبينيناپذیر است. گفتوگوي ما را با این كارگردان جوان بخوانيد.

امسال چندمينبار است كه به جشنواره كن ميآیيد؟

پنجمین سال است که به جشنواره کن ميآیم، اما چون امسال هفتادمین سال کن است، ســال خاصي به حساب ميآید. اتفاقا در شصتمین سال این جشــنواره هم حضور داشتم، اما تفاوت امســال این است که براي اولینبار بهعنوان خبرنگار آمدهام. سالهاي قبل به عنوان کارگردان ميآمدم.

دليلش چيســت؟، چون راستش دیدم كه رنگ كارت شما براي دیدن فيلمها امتيازات بيشتري دارد.

ميخندد.

در بازار این دوره جشنواره فيلم هم دارید ؟

بله. فیلم «ســوفي و دیوانه» را دارم که پخــش بینالمللی آن برعهده «فیلمیران» است و درواقع دلیل اصلي آمدنم به اینجا همین است.

آیا فيلم در بازار حضور موفقي داشته است؟

بلــه. تا به اینجا که خوب بوده اســت. ملاقاتهــاي مختلفي با مدیران جشنوارههاي مختلف و خریداران داشــته و گفتوگو کردهایم. در بازار هم چندین قرار خوب و مثبت داشــتهایم، اما فعلا همهچیز در حد مذاکره است چون ظاهرا همهچیز بعد از جشنواره شروع ميشود.

جشنواره امسال كن را چگونه ميبينيد؟

به نظرم ســینماي متأخر جهــان با افت کیفي همراه بوده اســت. البته مزرعه ســینما هر سال محصول فوقالعاده نميدهد. این طبیعي است، اما دیگر کمي انتظارمان طولاني شده. شاید دلیلش شبکههاي کابلي و اینترنتي باشد. امســال تا به حال فیلمي نداشتهایم که با بیرونآمدن از سالن متحیر و شــگفتزده شویم. تا اینجاي جشنواره که فعلا خبري از این دست فیلمها نیست. زماني در اینجا فیلمهایي مثل «پاریس، تگزاس» نمایش داده ميشد یا «بهشــت بر فراز برلین» و... که همه را شــگفتزده کرد، اما چندینســال اســت که اوضاع به همین ترتیب ميگــذرد و فیلمها به همین منوال کمي ناامیدکننده هستند.

چه فيلمي را تا به اینجا ترجيح دادهاید؟

تا به اینجــاي کار من فیلم «بدون عشــق» اثر کارگــردان روس، آندري زویاگینتسف، را از بقیه فیلمها بیشــتر دوست داشتهام. کارگرداني که فیلم خــوب «لویتان» را هــم در کارنامه خــود دارد. دیروز از کارگــردان یوناني، یورگوس لانتیموس، «کشتن گوزن مقدس» را دیدم که نیکول کیدمن هم در آن بازي ميکرد. فیلم «فریبخورده»ي ســوفیا کاپولا را هم دوست داشتم. فیلم «پایان خوب» میشــائیل هانکه را دوست نداشتم، گرچه کلا کارگردان موردعلاقه من اســت، اما قصه فیلم دیر شــروع شــد و بعد از آن کارگردان وقت کافي براي بهنتیجهرســاندن آنهمه مفاهیم عمیق را نداشــت. ریتم فیلم هم زیادي کشدار شده بود. مشکل دیگر هانکه در فیلم که البته مشکل خیلي از کارگردانان بزرگ دیگر هم هســت این است که همهچیز را به خود ارجاع ميدهد. این ارجاعدادنها ممکن اســت خوشــامد منتقدان باشــد، ولي تماشــاگران عادي اینها را درك نميکنند. این آفت البته در بســیاري از ســینماگران قدیمي خودمــان هم وجود دارد. به نظر مــن هر فیلم یك اثر مستقل است و باید بهتنهایي قائمبهخود تعریف شود.

حضور سينماي ایران را در بازار چگونه ميبينيد؟

از نظر کلي حضور ســینماي ایران در بازار اتفاق خوبي اســت. سینماي ایران باید باشــد. مگر ميشود که کسي خودش را از بازارهاي جهاني حذف کند؟! مهم این اســت که پخشکنندگان حرفهايتر شــوند. مهم این است که فارابي بهعنوان یك فونداســیون مهم، وزیر خارجه سینماي ایران در کن باشــد. اگر فارابي را نماینده دولت بدانیم، باید بهعنوان وزیر خارجه ســینما مثل اوني فرانس UniFrance() که به پخشکنندگان سینماي فرانسه کمك ميکند، به سینماي فارســيزبان کمك کند تا بخش خصوصي فعال شود. الان پخشکنندگان قدیمي کمکم در حال دلسردشــدن هستند و جوانها و تازهکارها کمتجربهاند، اما باید حمایت شــوند. تــا زماني که بخش جهاني براي ما به صــورت حرفهاي درنیاید و به بخش خصوصي داده نشــود، ما شاید هر سال حضوري نمادین داشته باشیم، اما این حضور، پخش حرفهاي نیســت، گرچه لازم است، اما کافي نیست. به نظرم سهم ما از بازار سینماي جهان مســیر مهمي است تا پرچم فرهنگ و هنر و زبان ایران بالا نگه داشته شود.

آیا دو فيلم ایراني حاضر در كن امســال ؛ «لرد» محمد رســولاف و «آنها» آناهيتا قزوینيزاده را دیدهاید؟ نظرتان درمورد آنها چيست؟

بله دیدم. فیلم آقاي رسولاف حرفهايتر از فیلم خانم قزوینيزاده است که البته طبیعي اســت، اما هردو با نگرش و مدل ســلیقه من کمي فاصله دارند.

شــما هم مثل ایرانيان حاضر در كن امســال در اینجا براي انتخابات ریاستجمهوري رأي دادید. رأيدادن در اینجا چگونه بود؟ و نظرتان در مورد نتيجه انتخابات چيست؟

این خیلي اتفاق جالبي بود که ما اینجا در کن صف بستیم تا رأي بدهیم و تقریبا کل صف هم حاضران در جشنواره کن بودند. حضور بيشمار ایرانیان؛ چــه در اینجا و چه در اقصانقاط ایران و اینکه سرنوشــت کشورشــان براي آنها اهمیت دارد خیلي خوشحالکننده بود. این موضوع جای قدرداني دارد و پتانســیل بزرگي براي مملکت ماســت. ایرانیان در هرجاي دنیا که باشند، دلشــان براي ایران ميتپد. در آخر هم طبیعتا از نتیجه انتخابات خوشحالم. حالا نوبت آقاي روحاني است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.