مرور فيلمهای دو کارگردان زن جشنواره «کن» اين مردان خبيث

Shargh - - هنر -

امير گنجوی:

در جشــنواره کن امسال ســینماگران زن حضوري فعال دارند. دو اثر برجســته «فریبخورده» و «بعد از جنگ» از نمونههاي شــاخص کارهاي زنان بود. آخرین اثر «سوفیا کاپولا» به نام «فریبخورده» از مهمترین فیلمهایی اســت که در بخش رقابت اصلی جشــنواره کن به نمایش درآمــده. این کار بازســازی فیلمی اســت که در دهــه 7۰میلادي دان ســیگل با بازیگری کلینت ایســتوود کارگردانی کرده بود. داستان درباره یک ســرباز فراری است که در جریان جنگهای داخلی آمریکا مجــروح و به همین دلیل وارد خانهای میشــود که در آن تعدادی زن زندگی میکنند. با ورود او دینامیک خانه بههم میریزد و شــاهد جریانهایی هســتیم که در نهایت داستانی تراژیک را خلق میکند. ساختار داســتان تا حد زیادی مشابه فیلم «خودکشی باکرهها» اثر همین فیلمساز اســت که در آن فیلم نیز با فضای بســته زنانهای مواجه بودیم که زنها از بیان احساســات خود محروم شــده بودند؛ و شاهد بودیم چگونه ورود عواملــی از بیرون دینامیک فضا را بههم میریخــت. در این فیلم نیز فرم کلی به همین صورت اســت؛ در بخش اول داســتان تــا حدی ایــن ایده را درمییابیم که با فیلمی شعاردهنده صلح و ضدجنگ مواجهیــم که قرار اســت بگوید به وقــتِ جنگ افراد نقش مهمــی ندارند و این دولتها هســتند که آتش جنــگ را برمیافروزند. شــخصیت مرد داســتان را تا حدودی فردی قربانیشــده میبینیم که در آن سیستم زندگــی میکند. در بخش دوم میفهمیم شــخصیت اصلی کمکم دچار حملههای عصبی میشود و از خود کاراکتری هیولاوار نشان میدهد که در فکر انتقامگرفتن از زنان ماجراست.

در تفاوت با کار دان ســیگل، ویژگیهای زنانه فیلم برجستهتر شــده است و بیننده با آن قهرمان مردی که در فیلم سیگل دیده میشود )مردی که هوسباز بود و با تمام زنان ارتباط داشت( روبهرو نیست. قهرمان داستان کاپــولا بعد از اینکه با یکی از زنان گــروه ارتباط برقرار میکند، دستش رو میشود. همچنین در فیلم سیگل با این مورد روبهرو بودیم که پای مرد بهخاطر انتقامگرفتن از رفتار غیراخلاقی بریده شــده بود، ولی در فیلم اخیر پیشــامد حادثهای اســت کــه موجب چنیــن اتفاقی میشود. در فیلم کاپولا حالتهای شرارت و بدجنسی از کاراکترهای زن داستان گرفته شده و درعوض مرد به موجودی زنستیز و سوءاستفادهگر بدل شده است. تمام این عوامل موجب شــدهاند که ویژگیهای زنانه فیلم

پررنگتر شده و همبســتگی زنان در مواجهه با شرایط شکل بهتری پیدا کند. بازیها، بهخصوص بازی «نیکول کیدمن » چشــمگیر اســت، اما دیگر منتقدان معتقدند که بازیهای اثر دان ســیگل با حضور کلینت ایستوود برجستهتر از فیلم کاپولا با بازی «کالین فارل » بود. فیلم «بعد از جنگ » اولین کارِ بلند «آناریتا زامبرانو » فیلمساز ایتالیایی ساکن فرانسه است که در بخش «نوعی نگاهِ» جشــنواره کن به نمایش درآمد. داســتان فیلم درباره رئیس سابق یکی از شبکههای مبارزاتی چپ ایتالیایی اســت که بعد از اتفاقاتی که در دهــه 8۰میلادي رخ میدهد و منجر به جنگ و خونریزیهای شــدیدی در این کشــور میشود، به فرانسه ميرود و در آنجا آزادی سیاســی را با کمک دولت «میتران» به دست ميآورد و بهعنــوان یک مهاجــر پذیرفته میشــود. بعد از این حوادث و به دنبال کشتهشدن یک استاد علوم قضائی در ایتالیا، دولت فرانسه به فکر بازگرداندن این شخص و افراد دیگر به کشــور خودشــان میافتد؛ درحالیکه گروههای تروریستی ادعا میکنند در پی دستوراتی که از فرانسه رسیده چنین کاری را انجام دادهاند.

میتوان گفــت کارگردان ســعی کــرده از زوایای مختلف بــه این ماجرا پرداخته و دلایــل رفتاری افراد گروهکهای چپ را ریشهیابی کند؛ اینکه به چه علتی احســاس میکنند دولت فرانســه حق نــدارد آنها را بازگرداند. همچنین تبعات کارهایی را که گروههای چپ و رؤســای آنها در دهه 8۰ کردهاند بــر زندگی امروزی خانوادههای آنها نشــان میدهد؛ همانند تراژدیهای یونانی که کارگردان معروف «پیر پائولو پازولینی » نیز در کارهای خود بیان کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.