معجونی با «سه خواهر» در صحنه

Shargh - - هنر -

شــرق:

پس از نمایشهای مضــرات دخانیات، خواســتگاری، مرغ دریایــی، دایی وانیا، بــاغ آلبالو، اینبار محمدحســن معجونی قصد دارد که نمایش «سه خواهر» را در تماشــاخانه «پالیز» روی صحنه ببــرد . «ســه خواهر » عنــوان نمایشنامه مشــهور آنتوان چخوف است که حســن معجونی کارگردان عرصه نمایش قصــد دارد که از نیمه خردادماه، این نمایــش را با طراحی ویژهای در تماشــاخانه «پالیز» روی صحنه ببرد. طبق برنامهریزیهای انجامشــده، تمرینات این گروه نمایشی از بهمن سال گذشته آغاز شــده و هنوز ادامه دارد و در روزهای آینده تمرینات این گروه به پایان خواهد رســید تا از تاریخ 16 خرداد اجراهای نمایش «ســه خواهر» در این تماشــاخانه آغاز شــود. ســه خواهر عنوان نمایشنامهای است نوشته آنتون چخوف که در سال 1۹۰۰ نگارش یافت و برای اولینبار در ســال 1۹۰1 به روی صحنه رفت. نمایشنامه ناتورالیستی سه خواهر درباره پوسیدگی و نابودی تدریجی اشــرافیت اواخــر قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم روســیه است و جستوجویی برای یافتن معنای زندگی در دنیای جدید. این نمایشنامه شــرحی بــر زندگــی و دلمشــغولیهای خانواده پروزروف اســت که از ســه خواهر به نامهای اولگا، ماشا و ایرینا و برادرشان آندرهئی تشکیل شده است. این خانواده از وضعیت موجود خود ناراضی اســت و چشــمانداز آینده را تیره و تار و امیدهای خویش را بربادرفته میبیند.

ســه خواهر این خانــواده همگی زنــان جوان، تحصیلکرده و بافرهنگی هستند که در مسکو بزرگ شدهاند؛ ولی از 11 سال پیش در شهری کوچک واقع در یک ناحیه روســتایی روسیه زندگی میکنند. شهر مســکو در این نمایشنامه نقش برجســتهای دارد: ســه خواهر همواره به آن میاندیشند و پیوسته آرزو میکنند روزی به آن بازگردند. مسکو، شهری که آنان شــادترین روزهای خود را در آن گذراندهاند، به نظر ایشــان مظهر کمال اســت؛ اما وقتی نمایش پیش میرود، این ســه خواهر بیشازپیــش و بهتدریج از رؤیاهای خویش فاصله میگیرند.

اولــگا )دختــر بــزرگ خانــواده( در ابتــدا در مدرســهای آموزگار اســت؛ ولی در انتهای نمایش به مقام مدیریت آن مدرســه رســیده است، ترفیع مقامی کــه او چندان علاقهای به آن ندارد. ماشــا همســر یک معلم به نــام فئــودور ایلیچکولیجین اســت. در ابتدای ازدواجشان ماشا فریفته استعداد و زرنگی شــوهرش بود؛ ولی اکنون هفت سال بعد از ازدواجشان او را مردی کودن به حساب میآورد که آنقدرها هم که او در ابتدا میپنداشت، باهوش نیســت. ایرینا جوانترین خواهر اســت. او در عالم رؤیاهایــش همیشــه در آرزوی رفتن به مســکو و پیداکردن عشق واقعی خویش است. آندرهئی تنها پسر خانواده است. او عاشق ناتاشا ایوانوا است.

پرده دوم نمایش وقتی آغاز میشود که آندرهئی و ناتاشــا با هم ازدواج کردهاند و صاحب یک فرزند شدهاند و این در حالی است که ناتاشا با شخصی به نام پروتوپوپوف، که یکی از رؤســای آندرهئی است، نیز رابطه عاشــقانه برقرار کرده اســت. شخصیت پروتوپوپــوف در نمایــش ظاهر نمیشــود و فقط نامش آورده میشــود. ماشــا با یک افسر ارتش به نام آلکســاندر ایگناتیه ویچ ورشــینین رابطه دارد. افسری که متأهل اســت و همسری دارد که مرتب دست به خودکشی میزند. در همین پرده، توزنباخ و سولیونی نسبت به ایرینا اظهار عشق میکنند.

وقایع پرده ســوم نمایش در اتاق مشترک اولگا و ایرینــا اتفاق میافتد. اینکه اولــگا و ایرینا مجبور شــدهاند به طور مشــترک در یک اتاق زندگی کنند، نشانه بارزی اســت بر اینکه ناتاشا دارد کنترل امور خانواده را به دست میگیرد. او از دو خواهر شوهر خود خواسته اســت تا دونفری در یک اتاق زندگی کننــد که فرزنــد خــودش بتواند دارای یــک اتاق مستقل باشد. در شهر یک آتشسوزی اتفاق افتاده اســت که همه ســرگرم تعمیرات و پاکسازیهای بعد از آن هســتند. ماشــا و ایرینا از اینکه برادرشان آندرهئی خانهشــان را به گرو گذاشــته تا با پول آن بدهیهــای ناشــی از قماربازیهایــش را بپردازد، بسیار عصبانی هستند و... در پرده چهارم که آخرین پرده نمایش است، سربازها که اکنون دیگر دوستان خانواده پروزروف هســتند، در حال آمادهشدن برای ترک آن ناحیه هســتند و درست در زمان رفتن آنان، توزنباخ در حین یک دوئل به دست سولیونی کشته میشود.

بازیگرانــی کــه در این نمایش بــه ایفای نقش میپردازند، از چهرههای شناختهشده در حوزه تئاتر هســتند و تعدادی از آنها از جوانان شناختهشــده تئاتــری برگزیده شــدند. ســعید چنگیزیــان، فریبا جدیکار، پوریا رحیمیســام، حسین امیدی، مهدی بجســتانی، حسین حســینیان، میلاد شــجره، فراز ســرابی، آناهیتــا درگاهــی، آوا شــریفی، بهآفرید غفاریان، فرزانه میدانی و ســیاوش البخشینائینی بازیگرانی هستند که در این نمایش به ایفای نقش میپردازند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.