فیلم کوتاه ایرانی برگزیده کن شد

Shargh - - هنر -

فیلم کوتاه «حیوان»، ســاخته بهرام و بهمن ارک، موفق به کســب جایزه دوم بخش سینهفونداســیون هفتادمیــن جشــنواره بینالمللی فیلم کن شــد. به گزارش ایســنا، فیلــم کوتــاه «حیــوان» از تولیدات آموزشــی هنرجویان مدرسه ملی ســینمای ایران در بخش «سینهفونداسیون» جشــنواره کن در رقابت با فیلمهایی از کشورهای اســلواکی، برزیل، ژاپن، هند، فرانسه، آمریکا، آرژانتین، بریتانیا، تایوان و بلژیک موفق به کســب جایزه دوم این بخش از جشنواره به ارزش 11هزارو 25۰ یورو شــد. در بخش سینهفونداســیون جشــنواره کن که در آن هرســاله فیلمهای منتخب دانشگاهها و مدارس فیلمسازی سراسر دنیا با یکدیگر رقابت میکنند، جایزه اول امســال به ارزش 15 هزار یورو به فیلم «پل اینجاست» ساخته «والنتینا مائورل» از کشــور بلژیک رســید و جایزه ســوم نیــز به ارزش هفتهــزارو 5۰۰ یورو بــه فیلم «دو جــوان مُردند» ساخته «توماسو آسبرتی» از فرانسه اختصاص یافت.

بهــرام و بهمــن ارک از هنرجویان دوره اصلی پرورش ســینماگر مدرســه ملی ســینما هستند و فیلم کوتاه 15دقیقهای «حیوان» را تحت آموزش و به تهیهکنندگی و حمایت مدرســه ملی ســینما ســاختهاند. داســتان «حیوان» درباره مردی است که تلاش میکند خود را به آنســوی مرز برساند. امســال «کریســتین مونجیو»، فیلمســاز برجسته رومانیایی، ریاست هیئت داوران بخش فیلم کوتاه و سینهفونداسیون هفتادمین دوره جشنواره کن را برعهده دارد. بخش مستقل «دو هفته کارگردانان» بهعنوان یکی از قدیمیترین بخشهای جشــنواره کن، برندگان سال 2۰17 خود را معرفی کرد. فیلم «ســوارکار» به کارگردانی «کلوئی ژائو» محصول ســینمای آمریــکا جایــزه اصلی بخش مســتقل «دوهفتــه کارگردانان» کــن را از آن خود کرد. این فیلم روایتگــر رؤیاهای عقیممانده یک ســوارکار اهل داکوتای جنوبی است که بازیگر نقش اصلی آن «بردی ژانرو»، یک گاوچران واقعی اســت. این فیلم دومین حضور «کلوئی ژائو»، کارگردان چینی، در جشــنواره کن اســت که در ســال 2۰15 نیز با فیلم بلند «آوازهایی که بــرادرم به من آموخت» در این رویداد حضور داشــت. فیلم «ســیامبرا» به کارگردانی «جوناس کارپینانو» محصول مشــترک ایتالیا، برزیــل و آمریکا که تهیهکنندگی آن برعهده «مارتین اسکورســیزی» اســت نیز جایــزه «لِیبل» ســینمای اروپــا را دریافــت کرد و جایــزه انجمن نویسندگان نمایشــی و آهنگســازان نیز به فیلم «بگــذار آفتاب بــه داخل بتابــد» از «کلر دنیس» )فرانســه( و «عشــق برای یک روز» به کارگردانی «فیلیپه گارل» (فرانســه( اعطا شــد. «بازگشت به شهر جنوا» ساخته «بنوا گریمال» نیز جایزه بهترین فیلم کوتاه بخش «دو هفته کارگردانان» جشنواره کــن 2۰17 را به خود اختصــاص داد. بخش «دو هفته کارگردانان» به صورت مســتقل و به موازات جشنواره کن برگزار میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.