حرفحمدهراضایاحمم ددرر يا شنعلدرهاسالیگمشاست

Shargh - - هنر -

مراســم گرامیداشــت احمدرضــا احمدی به بهانه 77ســالگی این شــاعر شناختهشــده، به همت کتابفروشــی همیشــه و هفتهنامه چلچراغ و با پیام رئیس دولت اصلاحات برگزار شد.

عصر پنجشــنبه چهارم خرداد، جمعــی از اهالی فرهنــگ و ادب و هنر در کتابفروشــی همیشــه گرد هم آمدند تا در مراسم 77سالگی احمدرضا احمدی، شــاعر برجسته کشور، شــرکت کنند. چهرههایی مانند فریــدون عموزادهخلیلــی، فرشــته طائرپور، افســانه شعباننژاد، رســول یونان، یارتا یاران، هوشنگ کامکار، مهدی یوســفی، امید روحانی، احترام برومند و خسرو سینایی از جمله افراد حاضر در این مراسم بودند.

ایــن مراســم رأس ســاعت 17:3۰ آغاز شــد، اما کتابفروشی «همیشــه» ساعاتی پیش از برگزاری این مراســم مملو از جمعیت و علاقهمندانــی بود که از نقاط مختلف تهران و حتی شهرهای دیگر خود را برای شرکت در این مراسم رسانده بودند. برگزارکنندگان این مراسم نیز با پیشبینی برنامههای مختلف از حاضران در ایــن مراســم پذیرایــی کردند که پخــش کلیپی از زندگی این شاعر برجســته، ساخته نیما عباسی، اولین بخش این برنامهها بود. هوشــنگ کامکار، آهنگساز و مدرس موســیقی و مترجم آثار تئوریک موسیقی در این مراســم با تجلیل از جایگاه احمدرضا احمدی در حوزه فرهنگ و همچنین موســیقی گفت: بســیاری از اهالی موســیقی در ایران وامــدار احمدرضا احمدی هستند. ایشــان از دوســتان نزدیک محمدرضا لطفی بودند. وقتی در ســنندج بودم، آشنایی دوری با ایشان داشتم اما آشنایی نزدیک من با ایشان با ساخت آلبوم «در گلستانه» شکل گرفت و در ادامه با کارکردن روی اشــعار ایشــان در آلبوم «دور تا نزدیــک» و «محاق» ادامه پیدا کرد. ایشــان در ترغیب من برای ترجمه آثار موسیقی نیز بســیار نقش داشــتند. همچنین مهدی یوســفی، پژوهشــگر حوزه ادبیات کــودک و نوجوان درباره سبک خاص احمدرضا احمدی در حوزه ادبیات به ارائه توضیحاتی پرداخــت. امید روحانی، منتقد و بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون نیز از دیگر سخنرانان این مراسم درباره آثار احمدی گفت: سیالیتی را که در آثار احمدرضا احمدی وجود دارد، در کمتر شــاعر دیگری دیدهام؛ چه در شعرها و چه در رمانهایش. احمدرضا احمدی از ابتدای زندگی خود شالودهشــکن بوده، اما امروز به شعر آگاهانه رسیده است. آیدین آغداشلو در مقالهای که در مجله گوهران نوشته بود، عنوان کرده بود که «احمدرضا میماند و ما میگذریم». در ادامه، افسانه شعباننژاد، شــاعر و نویسنده ادبیات کودک و نوجوان نیز گفت: سالهاســت که احمدرضا احمدی را میشناســم. در زندگــیام از شــنیدن صحبتهای هیچکــس به انــدازه او لذت نمیبــرم. او یک تقویم تاریخی زنده است که پر از حرفهای شیرین است. او در ادامه به خوانش یک قطعه شــعر پرداخت و آن را به احمدی تقدیم کرد.

فریــدون عموزادهخلیلی که از بانیــان برگزاری این مراســم بود، با تبریک روز تولــد احمدی گفت: بهعنوان کســی کــه در ادبیات کودک پرســه زدهام، میدانــم که گفتن حرفهای مهــم به زبان کودکان چقدر دشــوار اســت، اما احمدرضا احمدی این کار سخت را آسان کرده است. شما سختترین مفاهیم کودکــی را در کلمات ســاده احمدرضــا میبینید و میخوانید. به نظر من شــاعران و نویسندگان از این جهت افــراد مهمی هســتند که با آثارشــان کاری میکننــد که این جهان برای ما جهان بهتری باشــد و احمدرضا احمدی، با هر شــعر و هر کتاب، جهانی نامتناهی را به جهان ما اضافه کرده است.

او در ادامــه پیام رئیس دولت اصلاحات را که به مناسبت تولد 77ســالگی احمدرضا احمدی نوشته شــده بود، برای حاضران خواند. امــا در انتهای این مراســم احمدرضا احمــدی نیز در ســخنانی کوتاه به حاضران گفت: این اولینبار اســت که به شهرک غرب میآیم و بیمارســتان نمــیروم، چراکه من در این ســالها 17 بار بــرای آمدن به بیمارســتان آتیه به این منطقه آمدهام. تشــکر میکنم از اظهار لطف دوســتان به من و از افرادی که اینجا حاضر هســتند نیز کمال تشــکر را دارم. حرف خاصی ندارم چراکه حرفهای من در شعرهایم است. در واقع شعرهای من بیوگرافی و شرح حال من است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.