رونمایی از فیلم جدید مجیدی در جشنواره ونیز

Shargh - - هنر -

فیلــم «فراســوی ابرهــا» جدیدترین فیلم مجید مجیدی برای نخســتینبار در «جشــنواره بینالمللی فیلم ونیز» رونمایی خواهد شــد. دومین پوســتر این فیلــم در بازار فیلم هفتادمین جشــنواره بینالمللی کن رونمایی شــد. این فیلم، درباره رابطه یک خواهر و برادر با یکدیگر اســت؛ پســر نوجوان و خواهر جوانــش که در جریان اتفاقاتی به یک رشــد روحــی و نوعی بلــوغ میرســند. این اثر بــا رعایت مؤلفههای سینمای مجیدی ســاخته شده و قابلیت اکرانشــدن در ایران را هم دارد. عوامل فیلم بیشتر از چهرههای شناختهشده سینمای هند هستند؛ از مدیر فیلمبرداری آن «آنیل مهتا» گرفته تا «ویشال باردواج» )کارگردان مشهور هند( که دیالوگهای فیلم را نوشته اســت. «ای.ار.رحمان» نیز بعد از ســاخت موسیقی فیلم «محمد رسولالله )ص)» برای دومینبار با مجید مجیدی همکاری داشــته اســت. ضمن اینکه گفته ميشود این روزها حسن حسندوست مشغول تدوین فیلم اســت. «ایشــان کاتار»، برادر ناتنی شاهد کاپور، برای اولینبار با این فیلم بازیگری را تجربه کرد و نقش خواهر او را مالاویکا موهانان، دختر مدیر فیلمبرداری مشــهور هندی؛ یو. موهانان ایفا کرده اســت. پوستر فیلم و خط داســتانی که از فیلم منتشــر شده بیشتر «بچههای آسمان» مجیدی را به ذهن متبادر میکند. گفتنی است چندي پیش خبري مبني بر افتتاحیه فیلم در جشنواره بینالمللي برلین منتشر شده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.