سرانجام تانوما در منازل ايران

Shargh - - آيتي -

شــرکت مخابرات ایران چندی پیــش پروژه FTTH با نام تجاری «تانوما» را رســما بهعنوان محصول جدید رونمایی کرد. پروژه فیبر نوری زمینه تحولی اساســی را در شبکه دسترسی شرکت مخابرات ایران فراهم کرده و دورانگذار از شبکههای مبتنی بر مس به سوی تانوما و FTTH آغاز شــده است و به گفته مسئولان، دستاوردی که این تغییر فنــاوری برای ما به ارمغــان میآورد، این است که دیگر با محدودیت پهنای باند مواجه نخواهیم بود؛ درحالیکه ســیم مســی این محدودیت را داشت. از ســوی دیگر، فیبر از نظر ایجاد بســتری امــن و پایدار نیز شرایط بهتری را برای شــبکه مخابراتی کشور ایجاد میکند. بابک تراکمه، عضو هیئتمدیره و رئیس کمیته فیبر نوری شــرکت مخابرات ایران، در گفتوگو با ایســنا میگوید: «ریســک اصلی در این پــروژه، فقط مربوط به مشــتری و خواست و تقاضای اوست. اگر مشتری به این پروژه اقبال نشان دهد که امیدواریم این اتفاق بیفتد، بعد از اطلاعرســانی و فراهمکردن و تأمیــن محتوا برای او، مطمئنا این سرمایهگذاری سودآور خواهد بود. از طرفی، در فضاهایی از شبکه که نوسازی صورت گرفته و بهجای کابلهای مســی از فیبر نوری اســتفاده شده، با کاهش هزینهها روبهرو هستیم؛ زیرا هزینه نگهداری از فیبر نوری بهمراتب کمتر از کابل مســی است. علاوه بر این، شرکت مخابرات ایران در قبال ارتباطات کل کشــور مســئولیت دارد و آن این است که آخرین فناوریها را برای مشتریان و مردم ایران فراهم کند. مخابرات ایران ناگزیر به اجرای پروژه تانوما در کشــور بود؛ بنابراین به این سرمایهگذاری خوشبین هستیم .»

به اعتقاد تراکمه براســاس الگوهای موجود در دنیا، ایــران در بخــش فیبر، فاقــد جایگاه اســت. در منطقه خاورمیانه و شــمال آفریقا )منا(، کشورهایی مانند قطر، کویت، ترکیه و لبنان استفاده از FTTH را شروع کردهاند و بــا وجود جمعیت کــم، در رتبهبندیهــا از ما جلوتر هســتند؛ امــا اتفاقی کــه در این پروژه با ورود شــرکت مخابرات ایران در حوزه فیبر نوری میافتد، امیدواریم این جایگاه بهزودی برای ایران نیز ایجاد شــود. ما مقدمات عضویت در مجمع جهانی فیبر نوری در آســیا را انجام دادهایم و ثبتنام مقدماتی صورت گرفته اســت. زمانی که در این مجمع عضو شویم و آمارهای شرکت مخابرات ایران به رســمیت شناخته شــود، جایگاه مناسبی برای کشور ایجاد خواهد شد.

به گفته مســئولان، شرکت مخابرات ایران برای حل دغدغه تأمین محتوا، یک چرخه و اکوسیســتم در حوزه تأمین محتوا و تعریف ســرویسهای مبتنی بر باند پهن را برای خود تعریف کرده است. طبیعی است که در این چرخه برای تولید، فــروش، میزبانی و تحویل محتوا به مشــتریان، تدابیر لازم را بیندیشد. بر این اساس، با توجه به اینکه تولیدکنندگان محتوای زیادی در کشــور وجود دارند، هدفگذاری شــده و با 10 شــرکت تجمیعکننده، قرارداد منعقد شــده اســت و بنابراین هــر تولیدکننده محتوا در کشــور که بخواهد محتوا در اختیار مشتریان شرکت مخابرات ایران بگذارد، باید با این 10 تجمیعکننده وارد قرارداد شود. اقدام دیگری که از سوی مخابرات در این زمینه انجام شــده، این است که به توسعه و ایجاد تأمینکنندگان جدید کمک شــود؛ بنابراین برای ترغیب آنها، با ایجاد مرکز رشــد شرکتهای نوپا و با استفاده از

توانمندیهای اســتارتآپها، روی بخشهایی از بازار محتــوا هدفگذاری لازم انجام شــده و ایــن امیدواری وجــود دارد که با حضور صاحبان ایده و علاقهمندان به این حوزه کسبوکار، شاهد گســترش بازار در این حوزه باشیم. گســترش میزان محتوا و افزایش ترافیک گامی اســت که در نهایت مشــتریان را ترغیب خواهد کرد با بهرهگیری از تانوما، اتصال مورد نیاز خود را تجربه کنند. گام دیگری که در این زمینه برداشــته شــد، آمادهکردن ســه دیتاســنتر در تهران بهمنظور میزبانی دادهها بود که روزبهروز شاهد گســترش آن هستیم. این یک اقدام تکمیلی است که زیرساخت گسترش فعالیت را برای ما مهیا کرده است. از طرف دیگر، روند توسعه شبکه ملی اطلاعات و نقش آن در تأمین و گسترش محتوای داخلی نیز با تأمین دسترسی مناسب از طریق تانوما میتواند نیاز مخاطبان را تأمین کند.

درحالحاضر، فقط شــرکت مخابرات ایران و شرکت ایرانیاننت، مجوز ارائه این سرویس را در کشور دارند. در این فضا، مخابرات ایران پرچمدار این محصول اســت و امیدواریم با حمایت همیشگی مشتریان و تلاش کارکنان، ارائه این محصول بــرگ زرین دیگری در عرصه خدمات شرکت مخابرات ایران باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.