زیدرفاعسماسئولاخنت: هایطاتچاز عمقلکردطمثبعتیباکهی صلاعاوترتا نانتگخاربافتت

سازمان فناوری اطلاعات: 7/2 میلیارد پیام جابهجا شد

Shargh - - آيتي -

انتخابات امسال - ریاستجمهوری و شــورای اسلامی شهر و روستا- در کنار همه حواشــی سیاسیای که بعضا قابلتوجه بود، از نظر زیرساختهای فنی نیز مورد توجه کاربران قرار گرفت. شــاید مهمترین نکته آن، اختلال کم یا حتی نداشــتن اختلال شــبکه زیرســاخت اینترنت که یکی از دغدغههای کاربران بود، اســت. مســئولان وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطلاعات پیش از برگزاری انتخابــات تأکید کردند که نه اینترنت مختل میشــود و نه فیلتر. ازاینرو با توجه به حساســیت موضوع، انتخابات توانست سنگ محک خوبی برای شبکه زیرســاختی کشور باشد. مدیرعامل شــرکت ارتباطات زیرساخت دراینباره میگوید: «در زمان انتخابات ریاستجمهوری دوازدهم و انتخابات شــهر و روســتا به مدد شــبکه ملی اطلاعات، هیچگونه قطعی ارتباطی در شبکه زیرســاخت ارتباطی کشور، اتفاق نیفتاد». به گزارش مهر، محمدجواد آذریجهرمی ادامه میدهد: «امســال در انتخابات به قطع حتی یک شماره تلفن هم نرسیدیم چه برسد که بخواهیم ارتباط یک منطقه را قطع کنیم. این موضوع، مرهون تلاشهایی است که به واسطه شبکه ملی اطلاعات و امنیت ایجادشده در حوزه ارتباطات انتخابات، به دست آمد ». او بیان میکند : «زمانی در این کشــور، برقرارماندن ارتباطات در برخی از نقاط بحرانی کشور در زمان انتخابات، یک تهدید امنیتی بود. به نحوی که اگر انتخابات برگزار میشد اولین کاری که باید انجام میشــد خاموشکردن ســوئیچهای ارتباطی بود تا بتوان دامنه بحران را مدیریت کرد، اما امســال شــاهد بودیم که به مدد شبکه ملی اطلاعات هیچگونه قطعی ارتباطی اتفاق نیفتاد». در کنار این موضوع، میزان حجم استفاده کاربران از بستر ارتباطات پیامی برای انتقال پیام یا خبر نیز قابل توجه اســت. به نحوی که رئیس سازمان فناوری اطلاعات از جابهجایی 2.7 میلیارد پیام در شــبکه ملی اطلاعات در روز انتخابات خبر داد و افزوده است: «70 درصد این پیامها در قالب پیامهای چندرســانهای بوده است. به گونهای کــه هر نامزد به هر نحوی که در جریان تبلیغات انتخاباتی ســخن میگفت، فیلم آن را مردم سراســر کشــور میدیدند». نصــرالله جهانگرد بیان میکند: «مهمترین ابزار آگاهیرســانی به مردم، توسعه شبکههای دسترسی ارتباطی بین تمام مردم است و این دسترسی ارتباطی برای تمام مردم در سطح کشور انجام شده است و این وضعیت در دو تا سه هفته مربوط به انتخابات را همه شاهد بودند. در حقیقت این دور انتخابات در ایران و افزایش سطح مشارکت مردم و امنیت، مرهون دسترســی به این بســتر ارتباطی بوده اســت. ازاینرو بهجرئت میتوان گفت زیرســاختهای ارتباطــیای که درحالحاضر وجود دارد، پایه تحولات بسیار مهمی در آینده ایران است و ما موظف بودیم شبکه ملی اطلاعات را راهاندازی کنیم». به گفته او شــبکه ملی اطلاعات در دو، سه هفته، تستهای بسیار مهمی را گذرانده است که این تستها در شرایطی بود که شورای عالی فضای مجازی برای شبکه ملی اطلاعات در نظر گرفته است. مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این میزان از حجم استفاده مردم از شــبکه اطلاعات کشــور را متأثر از اعتماد آنان دانسته و به این نکته استناد میکنند که در سرشــماری اخیر نفوس و مســکن، بالغ بر 51 درصد مردم از طریق شبکههای اطلاعرسانی مبتنی بر شبکه ملی اطلاعات حضور پیدا کرده و اطلاعات خود را ثبت کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.