رودررویی جنگ نرم و جنگ اطلاعاتی

Shargh - - آيتي -

با توجه بــه درکی که ولادیمیر پوتین از قدرت نرم دارد، دخالت روســیه در انتخابات ریاســتجمهوری 2016 آمریکا و ادعای هک ســرورهای ستاد انتخاباتی امانوئل مکرون، نامزد پیروز انتخابات ریاستجمهوری فرانسه، نباید کسی را متعجب کند. پوتین قبل از آنکه در سال 2012 دوباره به پست ریاستجمهوری برسد، در مصاحبه با یکی از روزنامههای مسکو اظهار کرده بود که «قدرت نرم، ترکیبی از ابزارها و روشهاســت برای رسیدن به اهداف سیاست خارجی بدون استفاده از فشار؛ با بهرهگیری از اطلاعات و دیگر ابزارهای نفوذ و اثرگــذاری». به گزارش ســایبربان، جنگ اطلاعاتی بســیار فراتر از قدرت نرم مــیرود و این چیز جدیدی نیست. دســتکاری ایدهها و فرایندهای انتخاباتی با پرداخت پول، سابقهای دیرینه دارد و هیتلر و استالین پیشــگام حمــلات رادیویی بودند؛ امــا پخش برنامه به صورتی کــه بیش از حد تبلیغاتی به نظر برســد، فاقد اعتبار بــوده و درنتیجه، مخاطب چندانی جذب نخواهــد کرد یا در میان مخاطبان، قدرت نرم چندانی تولید نخواهد کرد. با تبدیلشــدن سیاست بینالملل به بازی رقابت بر ســر اعتبــار، برنامههای تبادلی که روابــط فردی را در میان دانشــجویان و رهبران جوان توســعه میدهد، اغلب ژنراتورهای کارآمدتری برای تولید قدرت نرم به شــمار میروند. روســیه علاوه بر بلندگوهای رسمی دیپلماسی عمومی ارتشهایی از ترولهــای مزدور و روباتها را بــرای تولید اطلاعات دروغ به کار میگیرد. اطلاعات دروغی که به این شیوه تولید میشود، دست به دســت شده و پس از مدتی بهعنوان حقیقت تلقی میشود. آنگاه در سال 2016، اطلاعات نظامی روسیه با هککردن شبکه خصوصی کمیته ملی حزب دموکرات، سرقت اطلاعات و انتشار آن در فضای مجازی با هدف آســیبزدن به هیلاری کلینتون، نامزد انتخابات ریاستجمهوری آمریکا، یک گام جلوتر رفت. اگرچه جنگ اطلاعاتی چیز جدیدی نیست، فناوری سایبری، آن را ارزانتر، سریعتر و دامنه نفوذ آن را گســتردهتر کــرده و همچنین شناســایی آن را دشــوارتر و انکار آن را ســاده کرده اســت؛ اما درحالیکه جنگ اطلاعاتی روسیه تا حدودی از لحاظ اختلال و تحتتأثیر قــراردادن انتخابات 2016 آمریکا موفقیتآمیز بوده، در تولید قدرت نرم توفیقی نداشته است. شــرکت مشاوره پورتلند مســتقر در لندن، یک شــاخص به نام «ســی قدرت نرم» منتشر میکند که روسیه را در رتبه بیستوهفتم آن میبینیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.