150 کشور جهان آلوده به «واناکرای»

Shargh - - آيتي -

فارس:

درحالیکه باجافــزار واناکرای تابهحال عمدتا کشــورهای اروپایی را هــدف قرار داده بود، اخباری دال بر افزایش فعالیت آن در کشــورهای آســیایی بــه گــوش میرســد. براســاس گزارش بیزینساینســایدر، ایــن باجافزار که حــدود 10 روز از آغــاز فعالیتش میگذرد بــرای برخی دولتها و شــرکتهای تجاری آســیایی مشــکلاتی ایجاد کرده و آمار جدیــد از آلودگی صدها هزار رایانه به وســیله این باجافزار در بیش از 150 کشــور جهان خبر میدهد. بخــش عمده آلودگیها به واناکرای از طریق ارســال ایمیلهای آلوده ایجاد شده است. این ایمیلها دارای ضمائم آلودهای هســتند که با بازکردن آنها واناکرای فایلهای شــخصی کاربران را گــروگان میگیــرد و آنها را رمزگــذاری میکند. واناکــرای برای بازکــردن فایلهای یادشــده 300 دلار بــاج طلب میکنــد و اگر این رقــم پرداخت نشــود فایلها را در مدت یک هفتــه پاک میکند. منابع خبــری از نفوذ واناکرای بــه دهها کارخانه، بیمارســتان و مدرسه و دانشــگاه در سراسر جهان خبر میدهند. محققان امنیتــی میگویند کاربران باید از بازکردن ایمیلهای حاوی فایلهای ضمیمه مشــکوک خودداری کننــد. واناکــرای در چین به سیســتمهای پرداخــت PetroChina که یکی از شــرکتهای بزرگ انرژی این کشــور است، حمله کرده و باعث شده اســتفاده از برخی پمپبنزینها در این کشور ناممکن شود. برخی نهادهای دولتی چین مانند پلیس، نهادهــای مرتبط با ترافیک و... هم به همین علت دچار مشــکل شدهاند. شرکت فناوریچینــی میگویدحداقل200 هزار رایانــه در چین به واناکرای آلوده شــدهاند و مدارس و دانشــگاهها ازجمله اهداف ســاده برای آن محســوب میشــوند. کرهجنوبــی و تایوان هم از آلودگــی برخــی مدارس و نهادهــای دولتی به باجافزار یادشده خبر دادهاند. کل موارد آلودگی به واناکرای در کرهجنوبی 9 مورد اعلام شده است. در استرالیا هم آلودگی سه شرکت تجاری به واناکرای تأیید شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.