ویروسهای رایانهای در زیرنویس فیلمها

Shargh - - آيتي -

مهــر:

کارشناســان امنیتــی هشــدار میدهند ویروسهــای رایانــهای میتواننــد در زیرنویــس فایلهای ویدئویی هم مخفی شــوند و مشــکلاتی بــرای رایانههای شــخصی ایجاد کنند. براســاس گزارش وایــرد، شــرکت چکپوینــت میگوید این مشکل در نرمافزارهای پخش آنلاین چندرسانهای ‪VLC، Kodi، Popcorn Time‬ و Stremio مشاهده شده اســت. اما مشــکل یادشــده محدود به چند نرمافــزار پخــش چندرســانهای خاص نیســت و میتواند به دیگر نرمافزارهای مشــابه نیز تســری یابد. در صورتی که کاربر زیرنویسهای آلودهشــده بــه ویــروس را روی رایانه خود بارگــذاری کرده و از آنهــا برای مشــاهده فیلم اســتفاده کند، هکرها میتواننــد کنترل رایانه وی را در دســت گیرند. این مشــکل میتواند در صــورت بازکــردن فایلهای زیرنویــس آلــوده روی گوشــیها و تلویزیونهای هوشمند هم رخ دهد. بنابراین صدها میلیون نفر در معرض چنین آسیبی قرار دارند. پس از فعالشدن این ویروس، امکان نصب بدافزارها روی گوشــی یا رایانه برای سرقت اطلاعات حساس مانند جزئیات حســابهای بانکی و کلمات عبور هم وجود دارد. نکتــه نگرانکننده ناتوانــی نرمافزارهــای امنیتی متعارف در جهت شناســایی این نوع ویروس جدید اســت که از شــیوهای خاص و بیسابقه برای نفوذ به رایانهها، گوشــیها و تلویزیونها بهره میگیرد. طراحان این ویروس با آپلود تعداد زیادی زیرنویس آلوده و اســتفاده از روشهای مختلف برای توزیع آنها نگرانیهایی جدی به وجود آوردهاند، بنابراین کاربران باید بــرای بارگذاری زیرنویس انواع فیلم و سریال از این پس فقط به سایتهای معتبر مراجعه کنند. شرکت چکپوینت جزئیات فنی چندانی را در این زمینه افشا نکرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.