ساماندهی انتشار بازیهای موبایلی خارجی

Shargh - - آيتي -

ایســنا: معاون نظارت و ارزشــیابی بنیاد ملی بازیهــای رایانــهای از آغــاز نــگارش آییننامه و شــیوهنامههای انتشــار بازیهای موبایلی خارجی خبر داد. محمدرضا داوودی با اعلام این خبر گفت: «براســاس آییننامههایی که در حال تدوین است، انتشــار بازیهای موبایلی خارجی منوط به گرفتن مجوز نشــر از بنیاد ملی بازیهای رایانهای خواهد شــد». او افــزود: «در نظر داریم در نیمه نخســت امسال آییننامهها را تکمیل و سازوکار اجرائی آن را نیز مشخص کنیم. براین اساس شرکتها یا افرادی که بهعنوان ناشــر بازی موبایلــی خارجی فعالیت میکنند ابتدا باید بهعنوان ناشــر بازی موبایلی در پایگاه داده بنیاد ملی بازیهای رایانهای ثبت شوند و ســپس با ارائه قرارداد یــا تفاهمنامه بین خود و بازیساز خارجی میتوانند درخواست گرفتن مجوز نشر بازی را دهند». او بیان کرد: «درحالحاضر عدم شــفافیت و محرزنبودن تفاهمنامههــا برای بنیاد ملی بازیهای رایانهای بهعنوان متولی انتشار بازی در ایران باعث بروز مشــکلاتی شده است که قصد داریم آن را اصلاح کنیم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.