گزارش « شرقا» از ز چهااررمیونف مستییواهل فتیلامهراایییراننی در کلن آلمان

Shargh - - جامعه -

صــدرا محقــق:

«رایــن» پــرآب و آرام با کشــتیهای مســافربری پرتعدادی که روی آبــش تلوتلو میخورند از دل شــهر میگذرد و رو به شــمال میرود. اینجا شهر کلن آلمان و مقصد بعدیاش شــهر دوسلدورف است، رودخانهای که از بلندیهای آلپ سرچشــمه گرفته و با گذر از ســوئیس، آلمان، فرانسه و هلند در نهایت پس از طیکردن هزارو 320 کیلومتر به دریای شــمال میریزد. کمی آنسوتر نمای کلیسای بزرگ «دام» معروفترین و قدیمیترین سازه کلن پیداست، درست کنار همین کلیسا یکی از موزههای شــهر به نام لودویــگ قرار دارد، جایی که از چهارم تا هشــتم خرداد میزبان چهارمین فستیوال فیلمهای ایرانی در آلمان اســت. فســتیوالی که به مدد تعدادی از ایرانیان ســاکن آلمان برگزار میشود و امسال هم فیلمهایی مانند ابد و یک روز به کارگردانی ســعید روســتایی، نفس بــه کارگردانی نرگس آبیــار، دختر به کارگردانی رضا میرکریمی، ایتالیاایتالیا به کارگردانی کاوه صباغزاده، خانــهای در خیابان چهلویکم به کارگردانی محمدرضــا قربانــی و چندیــن فیلم دیگر بــه نمایش درآمدند. سیامک پورشریف از مدیران برگزاری فستیوال کلــن در همین رابطه به «شــرق» میگوید: هدف ما در اصل شناساندن سینمای ایران و بهخصوص سینماگران جــوان ایرانی به جامعه آلمان اســت، این فســتیوال با همکاری خانه ســینما، جشنواره فیلم دانشجویی نهال، جشــنواره فیلم سبز محیط زیســت، جشنواره فیلم سبز آلمان، بنیاد هاینریش بل و... برگزار میشــود. چهارمین دوره این فســتیوال در کنار نمایش فیلمهای داســتانی، بخشــی را نیز به محیط زیســت اختصــاص داده بود. دو مســتند محیط زیســتی، یکی درباره دریاچه ارومیه و دیگــری دربــاره قنــات زارچ یزد از جملــه فیلمهای نمایشدادهشــده در این بخش بود. فیلم اول با عنوان «دریاچه تنها» به کارگردانی محمد احسانی به مشکلات و کمآبی دریاچه ارومیه در 20 ســال اخیر میپرداخت و در روایت خــود در گفتوگوهایی با اهالی اطراف چهار گوشــه دریاچه ارومیــه از نگاه و تجربه آنها از مســئله خشکشــدن این پهنه آبی مهم در شــمال غربی ایران میگفت، این مســتند سه سال پیش ســاخته شده بود و بــه همین دلیل از تغییرات ســالهای اخیــر پیرامون دریاچه - تشکیل ســتاد احیا و افزایش سطح و تراز آبی دریاچه - که منجر به بهبودی نسبی وضع آن شده است خبری نیســت، در این فیلم، دریاچــه ارومیه، دریاچهای رو به نابودی اســت و خبری از تلاشها برای احیای آن نیســت. از ضعفهای مهم و اصلی فیلم اتکانکردن به مســتندات و فکتهای دقیق علمی و کارشناسی درباره وضعیــت دریاچه بود و بخشهای عمده نکات فنی که در این مستند درباره دریاچه گفته میشد به صورت کلی به نقل از «کارشناســان» و «متخصصان» بینام بود که اسمی از آنها برده نمیشد و البته در بیشتر موارد، نکات مطرحشده به نقل از آنها هم دقیق و علمی نبود.

این فیلم مســتند پیش از این نیز در چندین جشنواره بینالمللــی از جملــه بخــش رقابتی جشــنوارههای «گرینموشــن» آلمــان و «اکــو فیلم» چــک انتخاب و نمایش داده شــده بود. دریاچه تنهــا همچنین دریافت جایزه جشنواره فیلم تصویر ســبز ژاپن را نیز در کارنامه خود دارد. جشنواره بینالمللی فیلم تصویر سبز ژاپن از تاریخ 23 تا 25 مارس 2016 )چهارم تا ششــم فروردین 95( در شهر توکیو برگزار شد. طبق اعلام دستاندرکاران این فیلم، انجمن فرهنگی ایران - ژاپن و ســفارت ایران در توکیــو نیز از نمایش فیلم «دریاچه تنها» اســتقبال و مخاطبان زیادی را برای نمایش فیلم دعوت کرده بودند.

مستند دیگر اکرانشــده در این فستیوال «او سیاه» یا آب سیاه درباره معضلات و آلودگیهای بزرگترین قنات ایران و جهان یعنی قنات زارچ در شــهر یزد اســت، این مســتند خوشســاخت که با جزئیات به ابعاد مختلف آلودگیهــای این قنات پرداخته بــود، با محور قراردادن شــخصیت یک مقنی پیر که بیش از 60 ســال روی این قنــات کار کرده بود، مشــکلات قنــات زارچ را با زبان و زاویه دیــد او بیان میکرد و در جریــان فیلم با رفتن به ســراغ متولیان قنات و مســئولان و همه کسانی که در رقمخوردن سرنوشــت این قنات نقش داشــتند ادعاها و اســتدلالهای آنها را بیان میکرد. فیلم مستند او سیا ســاخته علیرضا دهقان تاکنون 12 جایــزه داخلی و دو جایزه بینالمللی، یکی از جشنواره فیلمهای معماری و شهرسازی «استانبول» ترکیه و دیگری جایزه بهترین فیلم مســتند کوتاه جشــنواره فیلم ترنتون آمریکا را دریافت کرده است. نهمین دوره جشــنواره فیلم «ترنتون» از 10 تا 15 فروردین امســال در ایالت نیوجرسی آمریکا برگزار شد. این جشنواره همهساله با هدف آشنایی مردم آمریکا با فیلمســازان مستقل سراسر دنیا، از سوي جامعه فیلم ترنتون برگزار میشــود. قنــات زارچ طولانیترین قنات جهان اســت که بــه تازگی در فهرســت میراث جهانی یونســکو UNESCO() به ثبت جهانی رسیده، اما حیات این قنات دوهزارو 500 ســاله مدتهاست به دلیل ورود فاضلاب صنعتی و بیمارســتانی با بحران مواجه شــده است. قنات زارچ با طول بیش از 83 کیلومتر و در عمق 23متری زمین بهعنوان طولانیترین قنات ساخت دست بشر شناخته شده که از ویژگیهای این سازه 70پلهبودن آن اســت و این ویژگی به اضافه طولانیبودن و قدمت آن، ایــن قنات را به یکی از قناتهــای ارزنده دنیا تبدیل کرده اســت. این قنات تشکیلشــده از دو رشــته اصلی شور و شیرین اســت که با هدف بهرهبرداری از آبهای زیرزمینی برای سیرابکردن زمینهای کشاورزی ساخته شده است. نمایش دو مستند با محوریت خشکیدگی و کمآبی، درباره یک قنات و یک دریاچه در کشور خشک و نیمهبیابانی ایران برای مخاطبانی در قاره ســبز و پر آب اروپا، در کنار رودخانهای که شاید حتی در کابوسهایش هم خواب کمآبی نمیبیند، ذهن و نگاه این تماشــاگران را با بعد دیگری از مسائل و مشکلات محیط زیست کره زمین آشنا کرد، بههمیندلیل بود که در زمان نمایش این دو مستند، آهِ ناشــی از تأسف و اندوه تماشاگران بارها و بارها بلند میشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.