شورای شهر اراک، شهرداری صاحب سرمایه را تحویل میگیرد

Shargh - - جامعه -

شهردار اراک گفت: شــهرداری هیچگونه بدهی ندارد و با ســرمایهای بالا به شورای پنجم کلانشهر اراک واگــذار میشــود. مهنــدس محمدابراهیــم عباســی، شامگاه چهارشــنبه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رســانه در مجتمع آفتاب شهر اراک بیان کرد: شــهرداری اراک در آغاز اســتقرار شورای شهر چهارم با بدهکاری مواجه بود اما امروز با سرمایهای مناسب به شــورای پنجم تحویل داده میشود. وی افزود: یکی از بزرگترین سرمایههای شهرداری اراک مجتمع «آفتاب» در مســاحتی به وســعت 25 هزار مترمربع است که در قالب مجتمع تجاری و پارکینگ در مرکز شــهر اراک قــرار دارد و مالکیت کامل آن با شهرداری است که ارزش مالی بالایی دارد. شهردار اراک با اشاره به حضور اعضای متخصص در شورای شهر چهارم اراک گفت: همه تخصصهای مورد نیاز یک شــهر در شــورای چهار تجمیع و شهرداری نیز از این ظرفیت بهخوبی بهرهمند شــد. وی در پاسخ به ســؤالی مبنیبر تغییرات گسترده در سازمانهای زیرمجموعه شــهرداری اراک بیان کرد: شــهرداری اراک امــور خود را براســاس برنامهریزی و تغییرات منطقی پیش میبرد اما یکــی از مؤثرترین اقدامات صورتگرفته شناسنامهدارشــدن سازمانهای تابعه شــهرداری اراک است. عباسی تصریح کرد: در چهار ســال گذشــته برخی از ســازمانهای زیرمجموعه شــهرداری اراک فاقد چارت ســازمانی بودند که به واسطه تلاشها و بررســیهای صورتگرفته چارت تفصیلی و ســاختار سازمانی برای سازمانها تعریف شــد. وی افزود: ساختار سازمانی تعریفشده، تعداد جذب نیرو و تخصصهای مورد نیاز شــهرداری نیز مشــخص اســت و براســاس قانون عمل میشود. شهردار اراک درباره فضای شهر پس از انتخابات اظهار کرد: به منظور تبلیغــات انتخاباتی فضاها و بنرهای مورد نیاز در شهر نصب شد و اطلاعرسانیهای لازم به منظور کاهش کمترین آسیب به فضای شهری نیز به نامزدهای انتخاباتی صورت گرفت. وی همچنین از عقد قرارداد با یکی از شــرکتهای خودروساز خبر داد و افزود: به واسطه این قرارداد ناوگان حملونقل عمومــی و اتوبوسرانــی بهروز میشــود. عباســی ضمن اشــاره به حضور پررنگ مردم در انتخابات 29 اردیبهشــتماه و تبریک به منتخبان شورای اسلامی شهر اراک از خدمات شورای شهر چهارم تقدیر کرد و گفت: شهر اراک در چهار سال اخیر با حمایت شورای شهر توفیقات مناسبی را کسب کرد. در حاشیه نشست مطبوعاتی شــهردار اراک نمایشــگاه دســتاوردهای چهارســاله شــهرداری اراک در محل مجتمع آفتاب گشــایش یافت. نمایشگاه دســتاوردهای شهرداری اراک در قاب تصویر ارائه شــده. عصر روز چهارشنبه ســوم خردادماه سال جاری نمایشــگاه دستاوردهای شــهرداری اراک در قــاب تصویر بــا حضور مهندس محمدابراهیــم عباســی، شــهردار کلانشــهر اراک، اعضای شورای دوره چهارم، مدیران عامل سازمانها و مناطق شهرداری و جمع کثیری از اصحاب رسانه به بهرهبرداری رسید. در این نمایشگاه عملکرد شهرداری در حوزههای مختلف از قبیل عمران و توسعه شهری، توســعه و احداث فضای ســبز، زیباســازی و مبلمان شــهری، فرهنگی و ورزشی، خدمات شهری در مدت چهار سال، ارائه شده است و شهروندان میتوانند به مدت 10 روز صبحها از ســاعت 10 تــا 13و عصرها از ساعت 16 الی 20 در محل پروژه آفتاب واقع در میدان شهدا از این نمایشگاه بازدید کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.