آمریکاییها پُرتعداد به ایران سفر میکنند

Shargh - - جامعه -

شــرق:

معاون رئیسجمهوری ضمن تشریح زمان عادیســازی ســفر شیعیان عربســتانی به مشــهد، از ســفر خوب و پُرتعداد اتباع آمریکایی بــه ایران خبر داد و گفــت: «بحثهای ترامپ در آمار سفر آمریکاییها به ایران تأثیر منفی نگذاشته است».

زهــرا احمدیپور معــاون رئیسجمهوری و رئیس ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری، شــش خرداد 96 در پاسخ به این پرسش که «در عالم گردشــگری عنوان میشود که یکی از بهترین گردشــگران دنیــا آمریکاییها هســتند چون خوب پول خرج میکنند و با توجه بــه محدودیتهای رئیسجمهوری جدید آمریکا بــرای ورود ایرانیها به ایالات متحــده آمریکا و همچنین برای تســهیل سفر گردشگران آمریکایی به کشــورمان در پاسخ به تصمیمات نژادپرستانه ترامپ، سازمان میراث فرهنگی و نهادهای مرتبط چه برنامهریزیهــا و تصمیماتی دارند؟»، اظهار کرد: «برای ما هیچ تفاوتی نمیکند که گردشــگر از کدام کشور به ایران میآید، چون هر گردشگری که به کشــورمان ســفر کند، محتــرم و میهمان ماست».

احمدیپور ادامــه داد: «با وجود اینکه ترامپ -رئیسجمهــوری آمریــکا- محدودیتهایــی ایجــاد کرد، ما کاری با ایــن محدودیتها نداریم؛ یعنــی ایران کشــوری اســت که درهــای آن به روی گردشــگران دنیا باز اســت، بهجز آن معدود کشــورهایی که بهلحــاظ مباحــث خاصی برای حضــور اتبــاع آنهــا محدودیــت داریــم؛ وگرنه گردشگران سایر کشورهای دنیا میتوانند به ایران ســفر کنند، ازجمله آمریکاییها که هماکنون نیز به ایران ســفر میکننــد و خــوب و پُرتعداد هم میآیند و بحثهای ترامپ هم در آمار سفر اتباع آمریکایی به ایران تأثیری نداشته است».

رئیس ســازمان میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشــگری درباره سرنوشــت عادیسازی سفر گردشگران شــیعه عربســتانی به ایران نیز اظهار کــرد: «در رایزنیهایــی کــه برای برگــزاری حج امسال انجام شــد، پیشنهاد کرده بودیم که درباره گردشــگران عربســتانی طرح بحث شــود، ولی سازمان حج هنوز به ما گزارشی ارائه نکرده که آیا دراینباره صحبتی به میان آورده یا خیر».

احمدیپور خاطرنشــان کرد: «بهنظر میرسد باید یکی، دو حج برگزار شــود تا فضا به ســمت عادیســازی پیش بــرود و اینکه بــا برگزاری یک حج، گردشگران عربستانی هم به ایران سفر کنند، شاید کمی بعید باشــد؛ بنابراین انتظار میرود دو حج برگزار شــود؛ بعــد از آن هم شــاهد حضور گردشگران عربســتانی در شهرهای ایران ازجمله مشهد باشیم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.