ضرورت تحول در مديران برای بهترکردن حال ورزش

Shargh - - ورزش -

«حال ورزش خوب اســت». این جمله در روزهای منتهی به انتخابات ریاستجمهوری بهدرستی از سوی کارشناســان و مسئولان ورزش کشــور بیان شد. ورزش ایــران در کســب نتایــج موفقیتآمیــز در رقابتهای بینالمللی کارنامه قابلقبولی دارد، علاوهبراین فضای ورزش هم نسبت به گذشته آرامتر و معقولتر است.

با وجود این با توجه به ظرفیتهای ورزش کشــور میتوان انتظار داشــت کــه در دولــت دوازدهم حال ورزش کشــور بهتر هم بشــود. مســعود ســلطانیفر پس از ورودش به ســاختمان ســئول تلاش کرد بهدور از تصمیمهــای هیجانــی آرامش را در ورزش کشــور حاکم کند. در دولت دوازدهم چه شــاهد ادامه وزارت ســلطانیفر باشــیم و چه وزیر جدیدی بــرای ورزش انتخاب شــود، یکــی از اولویتهای وزیــر ورزش باید ساماندادن مدیریت ورزش در کشور باشد.

این یک واقعیت اســت که در ســاماندهی مدیریت فدراســیونها هنوز کارهای زیادی باقی مانده اســت. فدراسیونهایی هســتند که با مدیرانی با عمر مدیریت بالای 10 ســال اداره میشــوند و به نظر میرســد این فدراســیونها با این مدیران پابهسنگذاشته در بنبست گرفتار شــدهاند. دراینمیان یک مشــکل بنیادی وجود دارد و آن هــم ایــن اســت کــه وزارت ورزش در قبال انتخابات و مدیریت فدراســیونها چه سیاستی را باید در پیش بگیرد؟ درحالحاضر فدراسیونهای ورزشی با چند نوع اساسنامه مختلف فعالیت میکنند. اساسنامه فدراســیونی مثل فوتبال اجازه هیچگونــه دخالتی به دولت نمیدهد. فدراســیونهای ورزشهای المپیکی هــم وضعیتی تقریبا مشــابه دارنــد؛ زمانیکه محمد عباســی، وزیر وقت ورزش، چند رئیــس را عوض کرد باعث تعلیق آن رشتههای ورزشی شد.

درواقع وزارت ورزش نمیتواند به صورت مستقیم به انتخاب رؤســای فدراسیونها ورود کند که در دولت یازدهم تقریبا این موضوع رعایت شــد. همین موضوع خودش عاملی شــده که چندین فدراسیون مهم کشور که از نظر مدیریتی دچار کاســتیهای زیادیاند نتوانند متحول شوند.

وزارت ورزش دولــت دوازدهم باید عزمی راســخ برای ســاماندهی فدراســیونهای ناکارا داشته باشد، همیــن ناکارایی موجب شــد از پتانســیل ورزشهای مهمــی همچون بوکــس و جودو در ســالهای قبل اســتفاده نشــود. هماکنــون در برخی فدراســیونها مدیریتهایــی حاکمانــد که خودشــان مانــع اصلی پیشــرفت آن رشــتهاند. برخی رؤســا چندان با دولت تدبیر و امید همســو نیستند و این به یک مسئله تبدیل شدهاند.

در همین دوره وزارت ورزش با استفاده از بندی که اجازه عزلونصــب در رأس برخی فدراســیونها را به وزارت ورزش میدهد در فدراسیون اتومبیلرانی تغییر ایجــاد کرد، تغییری که به اعتقاد خیلی از کارشناســان ضروری نبود و به پیشــرفت این رشــته کمک نکرد، اما در فدراســیونهای المپیکی کار به این راحتیها نیست و همین موضوع باعث سوءاســتفاده رؤسا شده است. وزارت ورزش در دولــت دوازدهــم باید بدون ملاحظه کاری برای اصلاح مدیریت فدراسیونها گام بردارد.

وزارت ورزش در ســه، چهار سال اخیر برای رعایت قوانین و دموکراســی خود را از انتخابات فدراسیونها کنار کشــید. درست اســت که نفس این عمل صحیح اســت، ولی قطعــا در برخــی فدراســیونها به ضرر ورزش تمام شــد. این نکته را هــم نباید فراموش کرد کــه در انتخابــات فدراســیونهایی مثــل فوتبال هم برخــی اعمال ســلیقهها در ردصلاحیت افــراد واقعا به ضــرر فوتبال تمام شــد. قوانین و اساســنامههای حاکــم بر ورزش کشــور در برخی مــوارد باعث ایجاد فضای یکبامودوهوا شــده است. کمیته ملی المپیک در دوران ریاســت محمد علیآبــادی تغییری در آیین نامه شــرکت در انتخابات به وجود آورد که از حضور مصطفی هاشــمیطبا در انتخابات جلوگیری شد. آیا این موضوع منطقی اســت مدیری که ســابقه ریاست بر ســازمان تربیتبدنی و کمیته ملــی المپیک را دارد و زمانــی عضو کمیته بینالمللــی المپیک بوده نتواند نامزد ریاســت شــود، ولــی فرضا یکی از کســبههای محترم تهران با چند ماه عضویت در هیئترئیسه یکی از فدراســیونهاي نهچندان مطرح مجــوز حضور در انتخابات را به دســت بیاورد؟ در دو باشــگاه استقلال و پرســپولیس هم تحــولات باید در راســتای جوان و همسوکردن هیئتمدیره دو باشگاه باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.