پايان کار جودوکاران در آسيا با 2 نقره

Shargh - - ورزش -

شرق: تیم ملي جودو بار دیگر با یک عملکرد ضعیف بــه کار خود در رقابتهاي قهرماني آســیا پایان داد. جودوي ایران در حالي در چند سال اخیر با عقبگرد روبــهرو بــوده کــه در بیستوششــمین دوره از این مسابقات هم نتوانســت صاحب مدال طلا شود. این تیم که ســال گذشــته در پیکارهاي ازبکستان به یک مدال نقره و یک برنز دست یافته بود، در این دوره تنها کاري که توانســت انجام دهد ایــن بود که یک مدال برنز خود را به نقره تبدیل کند. ســعید ملایي در وزن منهاي 81 کیلوگرم و محمد رشنونژاد در وزن منهاي 60 کیلوگرم، دو مليپوشــي بودند کــه از ترکیب تیم هفتنفره اعزامي به رقابتهاي 2017 هنگکنگ به مدال نقره دســت پیدا کردند.البتــه نباید از این نکته غافل شد که دو مليپوش مدالآور جودوي کشورمان در شرایطي در مرحله فینال با شکست روبهرو شدند کــه هر دو با جودوکاران صاحبنامي از ژاپن مصاف کردند.ضمن اینکه باید به این نکته اشاره کرد که اگرچه این تیم از نظر کســب تعداد مدال و جایگاه ردهبندي تیمي نتیجه خوبي نگرفت، این دو مدال را با نمایش خوب جودوکاران ایران به دســت آورد. رشنونژاد که هماکنون عضو تیم ملي جوانان است در اولین تجربه حضور خود در رقابتهاي آسیایي به «تاکاتو» دارنده مدال برنز المپیک2016، طلا 2013 و برنز 2014 جهان باخت. سعید ملایي نیز با سوتارو فوجیوارا روي تاتامي رفت که عناویني مانند نایبقهرماني جوانان جهان در ســال 2015، قهرماني کاپ آزاد جوانان اروپا در سال 2016 و نشــان برنز کاپ آزاد روم در ســال 2017 را در کارنامه داشت. ملایي سال گذشته در مسابقات 2016 تاشکند صاحب مدال برنز شده بود. قاسم نوريزاده، علیرضا خجســته، محمــد محمديبریمانلو، وحید نــوري، حمیدرضا ملکزاده دیگر نمایندگان تیم ملي جودو بودند که از گردونه رقابتها حذف شدند. سال گذشــته علیرضا خجسته در وزن منهاي 66 کیلوگرم در رقابتهاي تاشکند موفق به کسب مدال نقره شده بود که در هنگکنگ خیلي زود از دور مســابقات کنار رفت.یکي از نقــاط ضعف تیم ملي جودوي ایران در این مســابقات غیبت علیرضا محجوب بود. جودوکار سنگینوزني که دو مدال طلا و نقره آسیا را در کارنامه دارد.محجــوب که عــلاوه بر جودو تبحــر خوبي در کشتي چوخه دارد بهتازگي به ورزش «اماماِي» روي آورده اســت. طبق قوانین فدراســیون جهاني جودو هر جودوکاري که رســما فعالیت در رشــته دیگري را شــروع کند، نميتواند دیگر به عنوان جودوکار در مســابقات بینالمللي حضور داشــته باشد.تیم ملي جودوي بزرگســالان آقایان در حالي سالهاســت با ناکاميهــاي پیاپي در رقابتهاي آســیایي، جهاني و بازيهاي المپیک مواجه اســت که هیچ توجهي هم به تیم ملي بانوان در همین رده نشــده اســت. تیمي که با وجود شــکلگیري آن تاکنون فقط دو بار تجربه شرکت در رقابتهاي قهرماني آسیا را به دست آورده اســت. دنیا آقایي و طاهره آذرپیوند دو بانویي بودند که به هنگکنگ رفتند و نتوانســتند صاحب عنواني بشوند. آقایي ميگوید: «متأســفانه ما به دلیل اینکه تجربه حضور در مسابقات آسیایي و سایر تورنمنتها را نداریم، نتوانســتیم عملکرد خوبي در این رقابتها داشته باشیم. شرایط تیم ملي جودوي بانوان مناسب نیست و نفرات مطرحي ندارد. براي همین فدراسیون من و خانم آذرپیوند را فقط به این مسابقات فرستاد. البته خوشــحالیم که این اتفاق هــم افتاد تا بالاخره راه ما هم براي شــرکت در مسابقات آسیایي باز شود. فدراسیون در نظر دارد که ما را براي بازيهاي آسیایي 2018 و المپیک 2020 آماده کند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.