سرت را بالا بگیر ایران

Shargh - - ورزش -

کنفدراســیون فوتبــال آســیا در پی حــذف تیم ایــران از مســابقات جــام جهانــی زیــر 20 ســال پیــام دلگرمکننــدهای به آنها داد. ســایت رســمی کنفدراســیون فوتبال آســیا AFC() پس از شکست تیم کشــورمان و حذف از مسابقات جام جهانی زیر 20 سال، با انتشار پیامی کوتاه در حساب کاربری خود در شــبکه اجتماعی «توئیتر» با اشــاره به عملکرد پذیرفتني این تیم نوشت: «سرت را بالا بگیر ایران.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.