رقابت علی مرادی با تاماشآیان

Shargh - - ورزش -

تامــاش آیــان، رئیــس فدراســیون جهانی وزنهبرداری، روز دوشــنبه بعد از بیش از 40 سال ریاســت فدراسیون، بیشــترین تهدید را نسبت به ریاســت خود احساس کرد. به گزارش ایسنا و به نقل از رویترز، آیان 78ســاله از سوی شش نامزد دیگر ریاست فدراســیون جهانی وزنهبرداری به چالش کشیده شــد. رقیبان آیان به مشکلاتی در زمان ریاســت او اشــاره کردند که بیشــتر درباره شــفافنبودن کار فدراســیون و نیاز به تغییرات بوده اســت. علی مرادی، نامزد ایرانی ریاســت فدراســیون، دراینباره گفت: IWF در صد ســال گذشــته، درحالحاضر بیشــترین بحران را دارد. آیان در ســال 1976 دبیرکل IWF شد و در سال 2000 ریاســت فدراســیون جهانــی را گرفت. او قصد دارد که برای پنجمینبار به ریاســت همین فدراسیون برسد.

آیان در سال 2013 بعد از شکستدادن آنتونیو اورســو، رقیب ایتالیایی خود، اعــلام کرده بود که دیگر قصد ندارد نامزد ریاست فدراسیون شود، اما خیلی چیزها از آن زمان تغییر کرده است.

آیان دراینبــاره گفت: من نامزدی خود را ثبت کردم زیــرا میخواهــم همچنان به فدراســیون جهانــی و ورزش وزنهبرداری خدمــت کنم. من ایدهها و برنامههای بســیاری دارم که میخواهم آنها را تحقق ببخشــم. در چهار سال اخیر ورزش وزنهبرداری ســالهای خوبی را ســپری نکرده و چهــره خوبی را از خود نشــان نداده اســت. قرار اســت در جلسه IOC در ماه سپتامبر درباره آینده ورزش وزنهبــرداری در برنامــه المپیک صحبت شود. نیمی از 98 نمونه دوپینگ مثبت از آزمایش دوباره نمونههای المپیک 2008 و 2012 به ورزش وزنهبرداری تعلق داشته است. اورسو در انتقادات خود به فدراسیون جهانی اعلام کرده بود که قصد دارد مســئولیت دوپینگها را بــه آژانس جهانی ضددوپینگ واگذار کند.

او مدتزمان حضور آیان در فدراسیون جهانی وزنهبرداری را با حضور سپ بلاتر در فیفا مقایسه کرده اســت. به گزارش ایسنا، علی مرادی، رئیس فدراســیون وزنهبرداری، در حالــی بهصراحت از تامــاش آیان انتقاد کرده اســت کــه در انتخابات فدراســیون جهانی در جبهه مخالف او قرار دارد. روز سهشنبه مشخص میشود که تیم آیان دوباره موفق به گرفتن کرســیها در فدراســیون جهانی میشــود یا خیر. همچنین در صورت پیروزی آیان باید دید انتقادها از او چه تبعاتی برای وزنهبرداری ایران دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.