نایبرئیس جدید: والیبال زنان به مربی بهتر از مایدا نیاز دارد

Shargh - - ورزش -

بــه گزارش ایرنــا، فریبا صادقی مربی پرســابقه والیبــال زنــان ایران، روز گذشــته پــس از چند روز مذاکره با محمدرضا داورزنی سرپرســت فدراسیون والیبال، بهعنــوان نایبرئیس زنان این فدراســیون انتخاب شد. صادقی در آخرین فعالیت والیبالیاش هدایت تیم نوجوانان دختر را بر عهده داشت. او در گفتوگو با خبرنگار ایرنــا درباره برنامههایش برای توســعه والیبال زنان گفت: «درخصوص دو برنامه شــامل برنامه آمادهســازی تیم ملی و رقابتهای قهرمانی کشــور زنان با داورزنــی گفتوگو کردیم و البته ســایر برنامهها برای بعــد از برگزاری مجمع انتخابی فدراســیون والیبال میمانــد تا در صورت ادامه حضورم در این پست آنها را ارائه کنم. بهطور منطقی با بازگشــت تیم بانک ســرمایه از قزاقستان و بعد از یک اســتراحت کوتاه و ریکاوری مناســب بازیکنــان ملیپوش به اردوی تیــم ملی فراخوانده میشــوند و قطعا تا آن زمــان درخصوص هدایت تیم ملی نیــز تصمیمگیری لازم صورت میگیرد. بار دیگــر تأکید میکنم در صورت داشــتن برنامه برای جذب مربی خارجی باید ســطح مربی بالاتر از مایدا باشد تا امکان ارتقاي جایگاه والیبال ایران در سطح بینالمللی فراهم شود .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.