ایران میزبان ورزشهای زمستانی معلولان آسیا شد

Shargh - - ورزش -

ایران در نشست ســالانه ورزشهای زمستانی کمیته بینالمللی پارالمپیک میزبان مسابقات کاپ آســیایی شــد. به گزارش کمیته ملی پارالمپیک، اجــلاس ســالانه ورزشهــای زمســتانی کمیته بینالمللــی پارالمپیــک با حضــور نمایندگان 60 کشور در اســلوونی برگزار شد و پیشنهاد برگزاری مسابقات کاپ آسیایی در رشتههای آلپاین )مارپیچ بــزرگ و مارپیچ کوچک( و اســنوبرد )اســلالوم بزرگ( به میزبانی ایران به تصویب رســید. رئیس انجمن اسکی فدراســیون جانبازان و معلولین با بیان اینکه این مسابقات سهمیه ورودی بازیهای پارالمپیک زمستانی 2018 را دارد، گفت: از آنجایی که ایران سال گذشته میزبان مسابقات بینالمللی اســکی بود و عملکرد خوبی در این زمینه داشت، با میزبانی کشورمان در کاپ آسیایی موافقت شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.