امروز مراسم خاکسپاری پیشکسوت پرسپولیس

Shargh - - ورزش -

خانــواده مجید نائینی، پیشکســوت باشــگاه پرســپولیس و مربی ردههای پایه فوتبال، جزئیات مراســم تشــییع، تدفیــن و یادبود پیشکســوت پرسپولیس را اعلام کرد. به گزارش ایسنا، براساس اعلام خانواده مرحوم مجیــد نائینی، پس از طی مراحــل اهــدای اعضای پیشکســوت باشــگاه پرسپولیس در بیمارستان مسیح دانشوری، مراسم تشــییع پیکر او امــروز، 10 صبــح از مقابل منزل مرحوم نائینی برگزار میشــود. همچنین مراســم تدفیــن پیکر مجید نائینی از ســاعت 11:30 همان روز در محــل قطعه نامآوران بهشــتزهرا برگزار میشود. براســاس اعلام خانواده، مراسم یادبود مرحوم مجید نائینی، روز دوشنبه هشتم خرداد از ساعت 16 تا 17:30 در محل مسجدجامع شهرک غرب برگزار خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.