ایرواداعنب ا جقامبعد رجبهااننییازش « کوسیتمق دابئلورتغ»ا لشد

Shargh - - ورزش -

ســومین حضور ایــران در تاریــخ رقابتهای جام جهانی جوانان هم سرنوشــت مشــابهی با دو حضور قبلی داشــت: حــذف در مرحله گروهی. ملیپوشــان کشــورمان که روز گذشــته حتی با یک تســاوی مقابل پرتغــال هــم میتوانســتند صعودشــان بــه مرحله یکهشــتم نهایی جام جهانــی را قطعی کننــد، 2 بر یــک باختنــد و با ایســتادن در رده آخر گــروه C وداع زودهنگامی با جام جهانی داشتند.

قربانی ویدئوچک

شاگردان امیرحسین پیروانی پیش از بازی با پرتغال از دو بازیشــان ســه امتیاز ذخیره کرده بودند؛ آنها در اولین دیدار جام جهانی 2017 از گروه C موفق شــدند تیم کاستاریکا را که تجربه زیادی در این بازیها داشت، از پیــشرو بردارند. در بازی دوم مقابل زامبیا شــرایط برای ایران خیلی خوب شــروع شد و خیلی بد به پایان رســید؛ ایران ابتدا 2 بر صفر پیش افتاد ولی در نهایت و در 15 دقیقه چهار گل خورد و بازی برده را با شکســت معاوضه کرد. با این حال و با وجود همان ســه امتیاز، ملیپوشــان جوان کشــورمان هنوز هم فرصت خوبی برای رفتن به مرحله بعدی داشتند. از آنجا که از شش گروه حاضر در جام جهانی، چهار تیم سوم هرگروه هم به مرحله بعدی میرســید، فقط کافی بود ایران بازی را به پرتغال نبازد تا چهارامتیازی شــود و خیالش برای رسیدن به یکهشتم نهایی راحت. رضا شکاری مهاجم تیم ملی کشــورمان در همان دقیقه چهار با گلی که به پرتغال زد، خیال بسیاری را راحت کرد ولی باز سناریوي بازی با زامبیا تکرار شــد و ایران «بازی برده را باخت». در ایــن میان اما اتفاق جالبی هــم افتاد که در انتها به ضرر ایران شد؛ در شرایطی که بازی با نتیجه یک – یک دنبال میشــد، داور مســابقه یک ضربه پنالتی به سود ایران گرفــت ولی بعد کــه صحنــه را از طریق ویدئو مجددا چک کــرد، این پنالتی رد شــد! در جام جهانی جوانان برای اولین بار از قانون ویدئوچک اســتفاده شد کــه ایران در اولین گام از آن متضرر شــد و بعد هم که با خــوردن گل دوم از پرتغال تمام رؤیایش پر کشــید. البتــه این بدشانســی فقط مربوط بــه همین یک مورد نشد؛ ایران امید زیادی داشت زامبیا بتواند کاستاریکا را

در دیگــر بازی همزمان گروه شکســت دهد تا با همان ســهامتیازی که گرفته بود به مرحله بعدی برود. البته اگر زامبیا به کاســتاریکا نمیباخت هم شــانس ایران برای رســیدن به مرحله بعدی محفوظ میماند. در آن بازی اما کاستاریکا با یک گل از زامبیا جلو افتاد و باز هم ویدئوچک به ضرر ایران شــد! ماجرا از آن قرار بود که زامبیا گل مســاوی را وارد دروازه کاستاریکا کرد تا ایران شــانس صعود به مرحله بعدی را داشته باشد ولی باز هم داور آن مســابقه با اســتفاده از ویدئوچک گل زده زامبیا را رد کرد تا این تیم آفریقایی به کاســتاریکا ببازد. نتیجهاش شد اینکه زامبیا، کاستاریکا و پرتغال بهعنوان تیمهای اول تا ســوم گروه به مرحله یکهشتم رسیدند

و ایران با جام جهانی خداحافظی کرد. «ســه بازی در این مســابقات انجام دادیم و بازیکنان ما بسیار پرتلاش ظاهر شدند. ما تیم کمتجربه یا بهتر بگویم بیتجربهاي در جام جهانی بودیم و قطعا من، همکارانم و بازیکنان درسهای زیــادی از حضور در این مســابقات گرفتیم کــه در آینده به کمک ما خواهد آمد. طبیعی اســت از حــذف تیم ملــی و اینکه بخواهیم این جــام را به این زودی ترک کنیم، خیلی ناراحت هســتم». امیرحســین پیروانی، ســرمربی تیــم ملی کشــورمان در کنفرانس خبری بعد از بــازی صحبتهایش را با جملههای بالا شــروع کرد و در ادامه به ضعف بدنی ایران هم اشاره کرد؛ ملیپوشان کشورمان در هر دو بازی آخرشان ابتدا از رقیب پیش افتادند ولی بعد به دلیل مشکلات بدنی بازی برده را واگــذار کردند. پیروانــی گفت: «واقعیت فوتبال این اســت که پرتغال فوتبال بهتری را نسبت به ما به نمایش میگذاشــت. سابقه این تیم را نگاه کنید؛ متوجه میشــوید قهرمان جهان شــده و جزء تیمهای خوب دنیاســت. در بخش فاز دفاعی تلاش ما بســیار خوب بود و درخصوص افت بدنی نیز باید بگویم تیمی که میخواهد در جام جهانی حاضر شــود، باید اردوی طولانی داشته باشد و بازیکنان مدت بیشتری در اختیار کادر فنی باشــند. من از ابتدا گفتم که از لحاظ آمادگی جســمانی کم خواهیم آورد و در تســتی که گرفتم این موضوع مشخص بود .»

معذرت میخواهم

شــاید ضعف بدنــی یکــی از عمده دلایــل ناکامی ملیپوشــان کشــورمان در این رقابتها بود ولی بدون تردید تعویضهای بحثبرانگیز این ســرمربی شــیرازی و البته تا حدودی بدشانســی در ماجرای ویدئوچک هم مزید بر علت شــد تا ایران در سومین حضورش در جام جهانــی هم طعمی به غیر از حــذف از مرحله گروهی نچشــد. با این حال نبایــد از شــهامت پیروانی مبنی بر برخورد منطقی با ویدئوچک و عذرخواهی از مردم ایران به سادگی گذشت: «درخصوص قانون ویدئوچک مرجع اصلی تصمیمگیری بازی فوتبال فیفاست و اگر من بگویم این تصمیم خوب یا بد است خیلی تأثیرگذار نخواهد بود. امــروز این قانون به ضرر ما بود و ممکن اســت فردا به نفع ما باشد. ممکن اســت این قانون از جذابیت فوتبال کم کند اما به عدالــت بازی کمک میکند. از مردم عزیز عذرخواهی میکنم چراکه آنها خود را برای موفقیت و صعود تیم ما آماده کــرده بودند. فقط به آنها میگویم همه ما تمام تلاش خود را کردیم اما به نتیجه نرسیدیم. شاید عملکرد خوب بچهها ســطح توقعات را در ایران بالا برده است. در 40 ســال اخیر یک بار در جام جهانی حاضر بودیــم و بدون امتیاز و گل زده از این مســابقات خارج شــدیم ولی امروز در جایگاهی هستیم که با تمام تیمهای خوب دنیا فوتبال نزدیکي داشــته باشیم. امروز شاید تلخترین لحظه زندگی ورزشیام را تجربه میکنم اما این فوتبال است و ما باید بپذیریم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.