2 مدال برای جودوکاران نابینا

Shargh - - ورزش -

نماینــدگان جودو ایــران در رقابتهای جودو نابینایان و کمبینایان قهرمانی آســیا - اقیانوســیه در روز نخســت ایــن رقابتها به یــک مدال طلا و برنز دســت یافتند. ســعید رحمتی در مسابقه فینال با پای آسیبدیده مقابل جودوکار دیگری از قزاقستان قرار گرفت و با شکست وی، مدال طلای وزن منهــای 66 کیلوگرم را بــه گردن آویخت. در وزن منهای 60 کیلوگرم، میثــم بنیطباء به مدال برنز این رقابتها بسنده کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.