ملیپوش هندبال لژیونر شد

Shargh - - ورزش -

ســجاد ندری، ملیپوش هندبال ایران به تیم ترکیهای پیوســت. به گزارش ایســنا، سجاد ندری عضــو تیم ملی هندبال ایران بــه تیم بیکاز ترکیه پیوســت. تیم بیکاز ترکیه در فصل قبل در جایگاه دوم جدول کاپ ترکیه قرار گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.