آمادگی ایران ش برای ماخانعیزخبارمد:نظامیان به سوریه

Shargh - - سیاست -

تلاشهای ايران برای حلوفصل بحران ســوريه که تاکنون به شکل حضور مستشاری و مشارکت در مذاکرات آســتانه بود، میتواند مضاعف شود و به اعزام نظاميان هم برسد. اين را علی شمخانی دبير شورایعالی امنيت ملی کشــورمان در گفتوگويی با روزنامه «کامرسانت» گفته اســت. همزمان با انتشــار اين مصاحبه، ولاديمير پوتين و حسن روحانی نيز تلفنی گفتوگو کردهاند. فقط اين نيســت و همزمان با اين اعلام آمادگی و اين تماس تلفنــی روزنامه الرأی کويت مدعی اســت که آمريکا از طريق روســيه يک پيام تهديدآميز برای ايران فرستاده و گفته «اگر به سربازان آمريکايی در عراق يا سوريه آسيب برساند، به پايگاههای نظامی داخل ايران حمله خواهد کرد». البته بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ديروز اين ادعا را رد کرد.

همکاری ایران و روسيه برای امنيت منطقه

حميد ابوطالبی معاون سياسی دفتر رئيسجمهوری ديــروز در صفحــه توييتر خــود از گفتوگــوی تلفنی پوتيــن و روحانی خبر داد و نوشــت پوتين در اين تماس ضمن تبريک برای پيــروزی مجدد روحانی در انتخابات، بر پايبندی بــه تعهدات برجام، توســعه همکاریهای سياسی و اقتصادی، همکاری در امنيت منطقه و مبارزه با تروريسم تأکيد کرده است. گفتوگوی پوتين بهعنوان يکــی از اولين کســانی که همــان فــردای انتخابات به روحانی تبريک گفته بود و از قضا روابط خوبی با ترامپ دارد؛ در حالی انجام شــد که يک روزنامه کويتی مدعی اســت آمريکا برای ايران از طريق روســيه پيام فرستاده اســت. اگر اين پيغام واقعا فرســتاده شده باشد، بايد آن را نخســتين تماس دولــت ترامپ با ايــران تلقی کرد. ادعــای روزنامه الرأی بعد از اظهارات رکس تيلرســون وزير خارجه آمريکا مبنی بر اينکه ممکن است در شرايط مناســب با ايران گفتوگو کند، دومين نشانه از احتمال برقراری تماس مســتقيم ايران و آمريــکا در موضوعی غير از مســائل هســتهای است. گفتنی اســت مذاکرات کارشناســی درباره برجــام طبق روال در جريان اســت و اخيرا آمريکا به مذاکرات آســتانه نيز پيوســته اســت. بهاينترتيب چندان بيراه نيســت اگــر موضوع مذاکرات احتمالی ميان ايران و آمريکا، ســوريه و مســائل منطقه باشــد. روزنامه الرأی کويت نيز مدعی اســت آمريکا در پيامی به ايران اعلام کرده «اگر به ســربازان آمريکايی در عراق يا سوريه آسيب برساند، به پايگاههای نظامی داخل ايران حمله خواهد کرد ». اين روزنامه نوشته است برخی منابع تأکيد میکنند که افسران روسی اين پيام را به ايران رساندند، افسرانی که برای هماهنگی عمليات نظامی در سوريه با افسران آمريکايی جلسه داشتند. درباره صحت اين پيام تهديدآميز شــک و ترديد است اما خانم ترزا می نخستوزير انگليس خيلی صريح گفته است که سران گروه هفت موافقت کردهاند تا با اقدامات بیثباتکننده ايران در سوريه و در کل منطقه مقابله کنند. او همچنين تأکيد کرد که «ما از پيشرفتها در مسير کاهش درگيریها )در ســوريه( استقبال میکنيم. اما کاملا روشن است که حاميان رژيم سوريه يعنی روسيه و ايران بايد از نفوذ خود اســتفاده کنند تا آتشبس برقرار شود و به سمت فرايند سياسی واقعی حرکت شود».

نماينده مقام معظم رهبری در ســفری به روســيه در اجلاس بينالمللی مقامــات امنيتی پنج قاره جهان شــرکت کرد و در مصاحبهای با روزنامه «کامرســانت» درباره ادعــای ترامپ پيرامون نقش ايــران در بیثباتی خاورميانه و حمايت از تروريســم، گفــت: «اين اتهامات کاملا بیپايه و اســاس اســت و بههيچوجــه واقعيت ندارد و قطعا جامعه بينالمللی هم اين ادعاها را جدی تلقی نخواهد کرد. بايد ديد چه کســی واقعا از تروريسم حمايت میکند. ايران اکنون حدود ۴۰ ســال اســت که در حال مبارزه با تروريســم اســت و مــا تاکنون چندين هزار کشــته در اين مبارزه دادهايــم. آمريکايیها بعد از حادثه 11 ســپتامبر تازه متوجه شدند تروريسم چيست، درحالیکه ما شــاهد هســتيم که ترامپ نخستين سفر خارجی خود را به کشوری انجام داده که دقيقا کارخانه توليد تروريسم محسوب میشــود.» او اتهامات ترامپ را کاملا غيرمنطقی و مضحک دانســت و افزود : «امروزه تروريســتها در ســوريه و عراق، در واقع ابــزاری برای اجرای سياســت آمريکا در منطقه هستند و تنها ائتلافی که واقعا در حال مبارزه با تروريســم در منطقه اســت، ائتلاف بين ايران، روسيه، سوريه و عراق است ». شمخانی دربــاره نقش ايران در اجــرای تفاهمنامه ايجاد مناطق کاهش تنش در ســوريه توضيح داد: «ايران در مبارزه با تروريســم و برقراری صلح و ثبات در سوريه بسيار جدی اســت و اگر از ايران خواسته شــود تا اقدامات مضاعفی انجام دهــد، از جمله اعزام نظاميان خــود برای حفظ نظــم و امنيت در مناطق کاهش تنش، ما آمادگی داريم تا اين مسئله را بررسی کنيم». او درباره مخالفت دولت سوريه با مشــارکت آمريکايیها در تأمين امنيت مناطق امن نيز گفت : «ســوريه دارای دولتی قانونی است و تنها مقامات دمشــق میتوانند دراينخصوص تصميمگيری کنند که چه کسانی حق دارند در خاک کشور آنها حضور داشته باشند. آمريکايیها آشکارا از تروريسم و بیثباتی در ســوريه حمايت میکنند و دولت سوريه مايل نيست که آنها را در خاک خود ببيند ». ميخائيل بوگدانف معاون وزير امور خارجه و نماينده رئيسجمهوری روســيه در امور خاورميانه نيز گفته است گروهی از کارشناسان اين کشور، ايران و ترکيه نقشه مرزهای مناطق کاهش تنش در ســوريه را تعيين خواهند کرد. مناطق امن يا کاهش تنش شــامل اســتانهای ادلب، بخشهايی از حمص، عوطه شــرقی، درعا و قنيطره اســت که ايران، روسيه و ترکيــه 1۴ ارديبهشــت و در چهارمين مذاکرات ســوری آستانه، تفاهمنامه ايجاد آن را با هدف کاهش زودهنگام خشونتها امضا کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.