تبارشناسي «اعتدال و توسعه»

Shargh - - سیاست -

کاظم جلالي و حاجيبابایي اعضاياولينشورايمرکزي

ادامه از صفحه 2

اولين کنگره اين حزب در ســال 82 برگزار شــد و چهرههاي جالبي به شــوراي مرکزي حزب راه يافتند؛ از آن جملــه ميتوان به کاظم جلالــي و حميدرضا حاجيبابايي اشاره کرد. حاجيبابايي از اعضاي کابينه احمدينــژاد و الان از چهرههــاي نزديــک به جريان پايداري در مجلس اســت. از ديگر چهرهها ميتوان به مرتضي بانک، غلامعلــي دهقان و مرحوم حميد رضاييقلعه و مرحــوم علياکبــر آقاييمغانجوقي )نماينده ســلماس( اشــاره کــرد. کاظــم جلالي و حميدرضا حاجيبابايي پس از کمتر از چهار ســال از حزب کنارهگيري کردند.

کاظــم جلالــي و حاجيبابايــي همزمــان بــا رويکارآمدن دولت احمدينژاد و انتقاداتي که حزب به مواضــع احمدينــژاد داشــت، از عضويت خود اســتعفا دادند. اين اســتعفا همزمان بود با ثبتنام نامزدها براي انتخابات مجلس هشــتم برابر با ســال 86. آنها در بيانيهاي همقطارانشــان را به خروج از مشي اعتدال و چرخش به سمت اصلاحطلبان متهم کردند و با اعلام اســتعفاي خود، راهشان را از اعتدال و توسعه جدا کردند. موسويان درباره تحرکات حزب در زمان رياســتجمهوري خاتمي و احمدينژاد در همان مقاله المانيتور مينويســد: «درحاليکه قدرت سياسي در کشــور بين اصلاحطلبان و محافظهکاران دچار شــکاف شــده بود، جمعي از اعتدالگرايان اين حزب را با هدف اعتدال سياســي و توسعه اقتصادي بنيانگذاري کرديم. در دوران رياستجمهوري خاتمي اين جريان سياســي جديد هنوز در دوران نونهالي بود و در دوران احمدينژاد با مشــکلات زيادي روبهرو و اين مکتب فکري و کميته مرکزي آن منزويتر شدند؛ امــا تحت مديريت دکتر روحاني، اين حزب اســتوار و ثابتقدم ماند .»

اولين فهرست و سرليستي هاشمي

حزب همزمــان با تأســيس، فهرســتي را هم به سرليستي هاشميرفسنجاني براي مجلس ششم ارائه داد که مشــترکات زيادي با فهرست جامعه روحانيت مبارز داشــت. از اين فهرســت نوبخت راهي مجلس شــد و البته هاشميرفسنجاني نفر ســيام شد و در نهايت هم انصراف داد. اعتدال و توسعه را بال راست هاشــمي و کارگزاران را بال چپ آيتالله ميدانستند. اين تقسيمبندي هم عموما به دليل قرارگرفتن چهرهها و مواضع اين دو حزب مطرح شده بود.

حزب و انتخاباتهاي ریاستجمهوري

حزب در انتخابات رياستجمهوري هشتم در قالب بيانيهاي از ســيدمحمد خاتمي حمايت ميکند و در سال 8۴ از ابتدا از نامزدي هاشميرفسنجاني حمايت کرد و نوبخت ســخنگوي ســتاد انتخاباتي او شد. با وجود شکست هاشمي از احمدينژاد در سال 8۴ به گواه ســايت اين حزب، جلسات شوراي مرکزي در اين سالها به طور مستمر برگزار شده است. حزب در سال 88 از ميرحسين موسوي اعلام حمايت کرد. موسويان درباره سال 88 چنين مينويسد: «آيتالله رفسنجاني براي انتخابات رياســتجمهوري ســال 1۳88 چهار گزينه ميانهرو پيشنهاد داد: علياکبر ناطقنوري، حسن روحانــي، علياکبر ولايتي و علــي لاريجاني. رهبران جريان اصلاحطلب يعني مهدي کروبي )رئيس سابق مجلس( و محمد خاتمي تصميم گرفتند از علياکبر ناطقنــوري، چهره اصيــل و معتــدل اصولگرايان، حمايت کنند. آنها با ناطقنوري در منزل شخصياش ملاقات کردند و پيشــنهاد دادند درصورتيکه کانديدا شــود، آنها از کانديداتوري صرفنظــر و از او حمايت خواهند کرد؛ اما تلاش براي انتقال فضاي سياسي به اعتدال در سال 1۳88 شکســت خورد؛ چراکه ناطق نوري نســبت به اقبال يک نامزد معتدل براي پيروزي در انتخابات بدبين بود». فعاليتهاي حزب از ســال 88 بــه محاق ميرود. حزب که به نظر ميرســد کار خود را فارغ از فعاليتهاي اصلاحطلبان ادامه داده اســت، در انتخاباتهاي مجلس هفتم و هشتم هم فهرســت جداگانه ارائه داد؛ اما در انتخابات مجلس نهم همزمان با شــرکتنکردن اصلاحطلبان از ارائه فهرست خودداري کرد.

فعاليت مجدد از 91

حزب از ســال ۹1 مجددا فعال شــد و سخنگوي اين حزب از همان ســال از نامزدي حسن روحاني در انتخابات سال ۹2 سخن گفت. حضور حسن روحاني که در انتخابات جدي شــد، اعضــاي اين حزب هم مســئوليتهاي کليدي در ســتادهاي روحاني را بر عهــده گرفتند و بعد هم در کابينــه او جاي گرفتند. از نوبخت به عنوان سخنگو تا واعظي بهعنوان وزير ارتباطــات، بانــک در نهاد رياســتجمهوري و اکبر ترکان در نقش مشاور اقتصادي.

حزب درحالحاضر ۳۰ عضو در شــوراي مرکزي دارد کــه چهرههــاي شــاخص آن عبارتانــد از: محمدباقر نوبختحقيقي، فاطمه هاشميبهرماني، اکبر ترکان، محمود واعظي، محمدرضا نعمتزاده، مرتضي بانک. چهرهاي اين حزب که در ســالهاي گذشــته از زمان تأســيس تا بــه امروز، دســتکم حضور رســانهاي پررنگي نداشتهاند و البته در همه حوادث و رخدادهاي گذشــته هم نامشان چندان بر ســر زبانها نبوده اســت و اغراق نيست بگوييم که اگر کارگــزاران دراينباره گوي ســبقت را همواره از اعتدال و توســعه ربوده؛ اما با انتخاب روحاني براي رياســتجمهوري، فرصت مغتنمي براي اين حزب نســبتا گمنام پيش آمد تا در مناصب کليدي و مهم کشور حضور پيدا کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.