مقابله با حذف

Shargh - - سیاست -

... در عيــن حــال، خبرهــاي ديگــر از اردوگاه اصلاحطلبــان مجلس نيز نشــان از آن دارد که گويا کار از کار گذشته و نشست نزديکان لاريجاني با طيف اصولگرايان – نزديک به جبهــه پايداري- به توافق شــش نفر به شــش نفر در نيروهاي هيئترئيســه رســيده اســت. در عين حال، جلالي گفته تا آخرين روز در پــي مذاکره و توافقاند و علي لاريجاني نيز از هيئترئيسه کنوني رضايت کامل دارد.

پروانه سلحشــوري، از حاضران در نشســت روز گذشته فراکسيون اميديها است، او از توافق نهايي بر گزينه رياســت مســعود پزشــکيان خبر داده و به «شــرق» ميگويد: «بنا بر تعامل بود. به عنوان عضو کميتــه تعامل، همواره تلاش اصلاحطلبان اين بوده که با حفظ وضع موجود بــر همگرايي خود با ديگر جريانهاي سياسي حاضر در مجلس تأکيد کنند؛ اما متأســفانه بازي جديدي شروع شــد و وانمود کردند ما ســهمخواهي ميکنيــم و گفتهايم 12 کرســي را ميخواهيم. اصولگرايان نميتوانند شروع اين بازي را کتمــان کنند. آنها بودند که از ابتدا بر طبل جدايي کوبيدند و حالا تلاش دارند با برخي مواضع، توپ را در زمين ما بيندازند».

کميته تعامل در هفتههاي گذشــته نشستهايی پياپي با فراکســيون نزديک به علي لاريجاني داشت. نتيجه ايــن تعاملها، توافق بر حفظ هيئترئيســه کنوني بود تا اينکه زمزمههاي تازه تمام نقشــهها را نقش بر آب کــرد. توافق بر نام علي مطهري حالا از ســوي همه اصلاحطلبان بهطور همزمان در دستور کار اســت. علی شــکورىراد، دبيرکل حــزب اتحاد ملت ايران اســلامی، نيز به امتــداد گفته: «مطهري زبان گويــاي مردم در مجلس اســت. در عين حال، مطهري هيچ گاه خود را اصلاحطلب معرفي نکرد؛ اما رفتار او بهگونهاي است که احترام اصلاحطلبان را برانگيختــه و او را نماينــده واقعــي مردم در نظر ميگيرند».

محمدرضا عارف، رئيس فراکسيون اميد مجلس، نيــز به ايلنــا گفته: «خــط قرمز فراکســيون اميد در انتخابــات هيئترئيســه مجلس، حفــظ مطهري و پزشکيان است. سياست ما از ابتداي مجلس تعامل و همکاري و شــعار ما گفتوگــوي ملي در پارلمان است».

او نيز البته به شــکلگيري کميته تعامل اشــاره داشــته و از رايزنــي با فراکســيونهاي مختلف خبر داده: «اگــر به تفاهم برســيم، به آن تفاهــم پايبند خواهيم بود و اگر نه، در مجمع عمومي فراکســيون تصميمگيــري خواهيــم کرد کــه با چه شــکل در هيئترئيســه حضور پيدا کنيم. اگر به چنين تفاهمي برسيم، مجمع عمومي هم اين تفاهم را ميپذيرد».

نشســت غروب روز گذشــته فراکسيون اميديها در نهايت ختم به توافق بر رياست مسعود پزشکيان شد. بهرام پارسايي در همين زمينه ميگويد: «جلسه فراکســيون اميد با بيش از ۹۰ نفر تشــکيل شد. پس از تفاهم فراکســيون نمايندگان ولايي و فراکســيون مســتقلين، قــرار شــد درصورتيکه کــف مطالبات فراکســيون اميد مبني بر حفظ وضع موجود محقق نشود، فراکســيون اميد براي هر 12 رکن هيئترئيسه نامزد معرفي کند».

در عين حــال بازي در کمــپ اصولگرايان ادامه دارد. آنها نشســت غروب روز گذشته را به سهشنبه موکــول کرده و مواضــع ميانهتري اتخــاذ کردهاند. نمونــهاش ســخنان کاظــم جلالــي، رئيــس مرکز پژوهشها در «خانه ملــت». او تأکيد کرده: «ادعاي کــذب تلاش براي حــذف مطهري از هيئترئيســه، نشــان از ترويج دروغ بين سياسيون است. اميدواريم با تلاشها و مذاکرات هر سه فراکسيون به يک مدل تفاهمي دســت يابند؛ بنابراين فضاســازيها بايد در جهت ايجاد يک تفاهم باشد».

نامزد فراکسيون زنان براي حضور در هيئترئيسه

رئيس مرکــز پژوهشهــا همچنين بــه مذاکره پيرامون حضــور يک زن و نمايندهاي از اهل تســنن در هيئترئيســه اشــاره دارد و اينکه گويا دوســتان فراکســيون اميد پيشــنهاد دادهاند که رئيس و نواب ثابت باشــند، بعــد از آن يــک خانم از فراکســيون زنان يک نفر نيز از فراکســيون اهل تســنن در ترکيب هيئترئيسه تعيين شود. طيبه سياوشي، نايبرئيس فراکســيون زنان نيز تأکيد کرده که کانديداي ما براي حضور يــک زن در هيئترئيســه، فريــده اولادقباد اســت و اميدواريم در کشــمکشهاي پيشآمده بر ســر هيئترئيسه، اهميت حضور زنان در اين جايگاه فراموش نشود. بااينحال نمايندگان منتقد رفتارهاي فراکســيون مســتقلان تأکيد دارند که آنهــا توافق و تعامل را بر هم زدهاند و بر عهد خود نماندهاند.

هيئترئيســه بنــا بود امــروز انتخاب شــود. به يکباره تصميمها عوض شــد تا چهارشــنبه صحن علني مجلس شاهد برگزاري انتخابات هيئترئيسه باشــد. شــرايط ايــن روزهــا غبارآلود اســت و گويا تعاملها به ســوي جدال پيش رفته، اما پيداست که خرد از سوي طيفهاي سياسي حاضر در مجلس به سمت و سوي همگرايي و حفظ هيئترئيسه کنوني پيش ميرود. اگر مســئله اينطور نباشــد آنطور که پروانه سلحشوري به «شرق» گفته «اصلاحطلبان از تفکر خود حمايت کــرده و تمامقد براي معرفي هر 12 نامزد مستقل خود خواهند کوشيد.»

او که خود در کميته تعامل حاضر بوده از برخي واکنشها و ناراستيها در جناح اصولگرا گله دارد و ميگويد: «گفتهاند کــه ما زيادهخواهي کردهايم. اين در حالي اســت که نميگويند ماجراي حاجيبابايي و برخي توافقهاي ديگر را چه کساني کليد زدند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.