بازتاب . ادامه از صفحه 2

Shargh - - سیاست -

عجيبتر از اين موضوعات آن اســت که هر زمان بسيج دانشــجويی به اين قانونشــکنیهای پیدرپی ايــن تشــکلهای معلومالحــال اعتــراض میکند با برچسبزدن به بسيج آن را توجيه میکنند.

دکتــر معتمــدی، رياســت محتــرم دانشــگاه درخصــوص اتفاقــات اخير دانشــگاه بــا مطبوعات منتســب به جريانشــان مصاحبه کرده و بسيج را يک طرف جريــان آن روز معرف کردند و گفتند: «بســيج دانشجويی خودشان مستقيما وارد ماجرا شدند».

بســيج دانشجويی اين سخنان را قويا تکذيب کرده و اعلام میدارد اين ســخنان بیپايه و اساس، تهمت، بُهتان و برچسبی اســت که دانشگاه میخواهد برای جلوگيری از شــکايت بسيج دانشــجويی از اين دسته تشــکلهای معلومالحال و مجهولالهويه اســتفاده کند. لــذا انتظار میرود که رياســت دانشــگاه بابت ايــن افترا، به صورت رســمی از بســيج دانشــجويی عذرخواهی بــه عمل بياورد. اين در حالی اســت که رياســت دانشــگاه در جلســهای که در همان روز با دانشــجويان برگزار شد رســما اعلام کردند که سران فتنه )موسوی، کروبی، رهنورد و خاتمی( طبق مصوبه ابلاغيه شورای عالی امنيت ملی ممنوعالتصوير بوده و آوردن تصاويرشــان در برد خلاف قانون اســت. )در صورت لــزوم، مســتندات موجود رســانهای خواهد شد( بسيج دانشــجويی همانطور که قبلا ثابت کرده اســت هميشه ســعی کرده تا از تشــنج و درگيری و روبهروی هم قرارگرفتن دانشــجويان جلوگيری کند، اما عملکرد نامناسب دانشگاه در اجرای قانون باعث ايجاد مسائل مختلف و درگيریهای دانشجويان شده اســت و دکتر معتمدی آنطور که از مصاحبهشــان مشخص اســت، قصد در قراردادن بسيج دانشجويی در مقابل تشــکلها و ايجاد تنش در ميان دانشجويان را دارنــد. درخصوص اتفاقات ۳1 ارديبهشــتماه نيز گفتنی اســت که پــس از تجمع غيرقانونــی و بدون مجوز در صحن دانشــگاه و در پــی آن نصب عکس يکی از سران فتنه در برد تشــکل انجمن دانشجويان ترقیخواه، بسيج دانشجويی از اين تشکل و اقدام آنان به مديرکل اداره امور فرهنگی، معاونت دانشــجويی دانشــگاه، رئيس هيئت نظارت بر تشکلها، مدير کل حوزه رياســت دانشگاه، مديريت حراســت دانشگاه، مسئولين انتظامات و نهاد مقام معظم رهبری شکايت خود را اعلام داشت که همه مسئولين اعلام کردند که اين اتفاق خلاف قانون اســت و اين موضوع در دست پيگيری اســت اما پس از گذشت يک ساعت و نيم از نصب برد، هيچ واکنشــی در مقابل قانونشــکنی اين تشکل انجام ندادند که البته اين انفعال و بیتوجهی دانشــگاه در اجرای دقيق قانون و عدم برخورد قاطع با قانونشکنان، سابقهای طولانی در اين دانشگاه دارد و در هر قانونشــکنیِ تشکلهای مذکور، همين اتفاق تکرار میشــود و دانشگاه صرفا به تذکر شفاهی اکتفا میکند که تعداد اين تذکرات از حد قانونی آن بســيار فراتر رفته است. بسيج دانشجويی، طبق رهنمودهای رهبر کبير انقلاب و امام خمينی )ره( که: «و کســانی که با قانون مخالفت میکنند، اينها با اسلام مخالفت میکننــد » و «اگر يک جايی عمل به قانون شــد و يک گروهی در خيابانها بر ضد اين عمل بخواهند عرض اندام کنند، اين همان معنای ديکتاتوری است». و «از آزادیهای مخرب بايد جلوگيری شــود. و از آنچه در نظر شــرع حرام و آنچه برخلاف مســير ملت و کشور اسلامی و مخالفت با حيثيت جمهوری اسلامی است و بــه طور قاطع اگر جلوگيری نشــود، همه مســئول میباشند و مردم و جوانان حزباللهی اگر برخورد به يکــی از امور مذکور نمودند به دســتگاههای مربوطه رجوع کنند و اگر آنان کوتاهی نمودند، خودشان مکلف به جلوگيری هســتند...» با بيان اينکه در جريانات آن روز نقشی نداشــته، اعلام میدارد زين پس در مقابل قانونشــکنیهای ايــن تشــکلهای معلومالحال و انفعال دانشــگاه در برابر آنها و عدم برخورد مناسب بــا آنها، صبر و بردباری از خود نشــان نداده و خود را مکلف به جلوگيری از اين قانونشکنیها میداند. والسلام علی من اتبع الهدی عليرضا صفری، مسئول بسيج دانشجويی دانشگاه صنعتی اميرکبير

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.