مرگ مشاور امنیت ملی کارتر

Shargh - - سیاست -

اســناد ديگری که در آمريکا منتشر شده، از نقش برژينســکی در تحريــک عــراق به حمله بــه جزاير ســهگانه پرده برمیدارد. در اين اسناد مشخص شده که حدود دو ماه بعــد از گروگانگيری ديپلماتهای آمريکايــی در تهــران، جيمی کارتر دســتور تحريک پنهانی صدام حســين، به اشــغال جزاير ابوموسی، تنب بــزرگ و تنب کوچــک ايــران در خليج فارس را صادر کرده اســت. به نظر میرســد ايــن، زبيگنيو برژينسکی، مشاور امنيت ملی کارتر بوده که او را به اقدام عليه جزاير سهگانه تشويق کرده باشد.

برژينسکی روز ۳۰ آذر ‪(21 1۳۵8‬ دسامبر 1۹7۹) به کارتر مینويســد که بايد بخشــی از خــاک ايران مانند جزاير ســهگانه را اشغال کرد تا انقلابيون دچار «تحقير طولانیمدت» شوند و گروگانها را آزاد کنند، ولی پيشنهادش رد میشود. اما دو هفته بعد در روز 1۴ دی ‪(۴ 1۳۵8‬ ژانويه 1۹8۰( برژينسکی در گزارش هفتگی خود به کارتر مینويســد: «... شما گفتيد که ما بايد عراق را به تصرف ســه جزيره تشــويق کنيم. اين دســتورالعمل به وزارت امور خارجه فرســتاده شده اســت». همان زمان عراق دنبال تحريک کارتر به تجزيه ايران بود اما به او پاســخ داده میشود که آمريکا بر تماميت ارضی ايــران تأکيد دارد. خبرنگار بیبیســی مینويســد که وقتی ســند مربــوط به پيشنهاد تشــويق عراق به حمله به جزاير سهگانه را از طريق ايميل برای برژينســکی فرستادم و توضيح خواستم، پاســخ داد که چيزی به خاطرش نمیآيد ولی طرح «احتمــالا در وزارت امور خارجه متوقف شد». گری سيک، دســتيار وقت برژينسکی نيز گفته بعد از گروگانگيری، گزينههای زيادی در کاخ ســفيد مطرح شــد که هرگز به اجرا درنيامد. برژينسکی در ســالهای اخير، معتقد به همــکاری با ايران بود. او معتقــد بود آمريکا توانايی پرداخــت هزينه هرگونه واکنش ايران در برابر حمله احتمالی اين کشــور به تأسيسات هستهای ايران را نخواهد داشت. همچنين چنين اقدامــی میتواند اســرائيل را نيز در معرض خطر قــرار دهد. تيرمــاه ۹۴ و در گرماگــرم مذاکره ايران و 1+۵برژينسکی در توييتی نوشت «درحالیکه خاورميانه هر روز پرآشــوبتر میشود، عاقلانهتر اين اســت که ثبات را بيشتر کنيم نه کمتر. توافق با ايران بهتر از عدم توافق اســت». پيام توييتری برژينسکی پس از انتشــار پيام ويدئويی محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه ايران منتشر شد. او در پيام خود خواستار حلوفصل پرونده اتمی با هدف رســيدگی به مسائل مهمتر از جمله بحران خاورميانه شــده بود. ظريف در ايــن پيام گفته بود «تهديدی کــه ما با آن روبهرو هســتيم در قالب مردانی نقابدار نمود يافته است که مهد تمدن را هدف گرفتهاند». برژينسکی پس از پايان فعاليتهای دولتی، به کارهای تحقيقاتی روی آورد و در دانشگاه تدريس کرد و چند کتاب نوشت. او از رياستجمهوری باراک اوباما حمايت کرد و منتقد جدی سياســتهای دونالد ترامپ، رئيسجمهوری فعلی بود. او در يکــی از توييتهايش در ماه فوريه اين ســؤال را مطرح کرد که آيا آمريکا درحالحاضر سياست خارجی دارد يا نه.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.