تماس تلفني امير قطر با رئيسجمهور

Shargh - - سیاست -

پايگاه اطلاعرساني رياستجمهوري:

حسن روحاني، رئيسجمهوري، عصر شــنبه در تماس تلفني شــيخ تميم بنحمد آلثاني، امير قطر، با او با تأکيد بر ضرورت همکاري کشــورهاي منطقه براي اســتقرار صلح و آرامش، ماه مبارک رمضان را ماه تقويت برادري ميان مســلمانان برشمرد و بر ضرورت همکاري ميان کشــورهاي منطقه بــراي ايجاد ثبات و آرامــش تأکيد کرد. رئيسجمهوري با بيان اينکه ايران براي گســترش روابط خود با کشورهاي همسايه و بهويژه کشــور برادر قطر اهميت زيادي قائل است، گفت: يکي از اصول سياســت خارجي ما تداوم همکاري با کشورهاي همسايه در خليج فارس است و معتقديم با اراده مستحکم دو طرف ميتوانيم موانع موجود را برطرف و پيوندهاي برادري را تقويت کنيم. روحاني با تأکيد بر اينکه ثبات و امنيت کشــورهاي منطقه به يکديگر پيوند خورده و از هم تأثير ميپذيرند، افزود: ما خواســتار حاکميت فضاي اعتدال، ميانهروي و عقلانيت در روابط ميان کشــورها هســتيم و معتقديم راهکارهاي سياسي بايد در اولويت قرار داشــته باشند. او افزود: کشورهاي منطقه به همفکري و رايزني بيشتر براي حلوفصل و مهار بحرانهاي منطقهاي نياز دارند و ما حاضريم در اين عرصه همکاري کنيم. روحاني، فرقهگرايي را از آفتهاي بزرگ و برهمزننده امنيت منطقه برشمرد و گفت: ما ميخواهيم جهان اسلام که از چنددستگي رنج ميبرد، به ســمت صلح و برادري گام بردارد و در اين راستا آماده مذاکره با هدف رســيدن به توافقي واقعي هستيم. امير قطر نيز در اين تماس تلفني بــا تبريک پيروزي دکتر روحاني و فرارســيدن ماه مبارک رمضان، تأکيد کرد: معتقديم در مسير تقويت بيشازپيش روابط ايران و قطر هيچ مانعي وجود ندارد.او با اشــاره به برخي مشــکلات منطقهاي تأکيد کرد: بيترديد مذاکره و گفتوگو تنها راه رفع مشــکلات است و روند گفتوگوهايي که کويت به نمايندگي از کشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس آغاز کرد، بايد تداوم يابد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.