دو اقدام مهم در ارتباط با برجام

Shargh - - سیاست -

در چارچــوب اين تعليقها دولــت آمريکا اجراي تحريمهاي مرتبط با برنامه هســتهاي ايــران را که از ســوی کنگره در چهار قانون؛ يعنــي ‪Iran Freedom‬ ‪and Counter-Proliferation Act IFCA)‬ ) و Iran ‪Threat Reduction and Syria Human Rights‬ ‪)Act )ITRSHRA‬ و ‪National Defense Au-‬ ‪thorization Act NDAA)‬ ) هــر ســه مورخ 2۰12 و ‪Iran Sanctions Act ISA)‬ ) تمديد شده و در دسامبر 2۰16 اعمال شــده بود به حال تعليق درآورد، اما بنا بــر تصريح قوانيــن مذکور اين تعليقها که از ســوی رئيسجمهــور صــادر ميشــوند، دائمي نيســتند و بايد در محــدوده زماني مقررشــده در هر يک از آنها مجددا تمديد شوند. تعليق پيشبينيشده ذيل قانون NDAA براي 12۰ روز معتبر اســت و در بقيه موارد، تعليقها 18۰ روز معتبر هســتند. بــا توجه به اينکه تعليق تحريمها از سوی دولت اوباما خبري نشدند و با فرض اينکه تعليقها در 16 ژانويه 2۰16؛ يعني روز اجراي برجام نافذ شــده باشند، ميتوان محاسبه کرد که تمديد تعليق تحريمهــاي مندرج در بقيه قوانين تحريم نيز بايد تا اواســط جولای ســال جاري انجام شــود. با وجود دو اقدام فوقالذکر که حاکي از ادامه پايبندي آمريکا به برجام است، بااينحال، تيلرسون در نامــه مورخ 27 فروردين خود بــه کنگره ضمن تکرار اتهامات هميشــگي عليه ايران اطــلاع داد که دونالد ترامپ تيمي از دواير مختلف دولتي را مأمور بررســي اين امر کرده که «آيا تعليق تحريمها عليه ايران در پي برجام براي منافع ملي آمريکا حياتي اســت يا خير.» اعلام شــده که اين بررســي بايد در يک دوره ۹۰ روزه انجام شــود و درحالحاضر واحدي در شوراي امنيت ملي آمريکا با شرکت نمايندگاني از نهادهاي مختلف آمريکا به اين کار مشغول است.بااينحال، تأييد اجراي تعهدات ايران در چارچوب برجام و نيز تمديد تعليق تحريمهاي مقرر در NDAA از ســوی دولت آمريکا تاکنون دو اقدام مهمي بوده که ميتواند اثرات مثبتي بر مؤسســات مالي و تجاري در کشــورهاي مختلف داشــته باشــد. بااينحال، دولت ترامپ کوشيده تا با اعلام بررسي ۹۰روزه و افزودن چند شخص و نهاد به ليســت تحريمها در 27 ارديبهشــت آثار مثبت آن را خنثي کند.

* کارشناس روابط بينالملل

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.