شب ترس

Shargh - - سیاست -

در تمــام مذاهــب و ادیان الهی آمده اســت که حضــرت آدم و حوا پس از آنکه از سوی شیطان فریب خوردند، از )میوه) «درخت نهیشده» خداوند خوردند و متعاقب آن ضمن «عریان»شدن، از« بهشتی» که در آن ســاکن بودند رانده شــده و به دنیای زمینی تبعید شــدند. امــا اینکه این میــوه ممنوعه کدام بوده، مورد اختلاف ادیان و ملل اســت. در دهکده بسیار زیبای «فرابی» در جزیرهای منحصربهفرد از مجمعالجزایر لوفوتن Lofoten() در حوالی شــهر نوردلند واقع در ســوئد که بیشــتر به رؤیا شباهت دارد تا واقعیت و مرکز توجه بسیاری از توریستها است، مردم باور دارند آن میوه ممنوعه سیب بوده و درخت سیب در نقطهای به نام «شب ترس» در بهشــت بوده و چون خوردن سیب به خاطر عشق و علاقــه آدم به حوا صورت گرفته، ســیب را میوه عشق بهشتی خالی از غلوغش میدانند. فرابیها ســیب را حاوی دانه «شرخ» میدانند که این دانه زاینــده قدرت دوستداشــتن و وفــاداری در زنان اســت. مردم منطقه «فرابی» کــه در نوع خود از نظر زیبایی بینظیر اســت، معتقدند عملخوردن میوه ممنوعه، در چهارم فوریه هزاران ســال پیش صورت گرفته اســت. فرابیها معتقدند اگر عشق نبود، داســتان خلقت در همــان لحظهای که آدم با درخواست وسوســهانگیز حوا سیب را چید، به انتها میرســید. باور فرابیها عشق جاودانه بوده و معتقدند شــاید شکل عشق تغییر کند؛ اما جوهر یکی اســت. آنهــا بــاور دارند تفاوت بین عاشــق و غیرعاشــق، همان تفــاوت بین چراغ روشــن و خاموش اســت. چراغ آنجاســت و به کار میآید؛ اما اکنون نور نیز میافشــاند و همین نورافشــانی، کار حقیقی آن است و بنابراین بهترین راه شناخت زندگی، هنر عشقورزیدن است. به اعتقاد فرابیها، هزاران ســیب روی درخــت خودنمایی ميکردند و بر زمیــن میغلتیدند؛ اما نیوتن چون عاشــق و شــیفته مکانیک بود، حرکت زمین را از روی سیب کشــف کرد؛ پس عشق نیز کشفشــدنی است نه دلباختگی. از آنجا که در منطقه فرابی سیب کاشته نمیشــود، فرابیها در ســتایش ســیب به عنوان ســمبل عشق، هرســاله در 14 ســپتامبر و چهارم فوریه میان درختان خیابانهای شــهر ســیبهای قرمز قرار میدهند تا رســم ماندگار عشــق آدم و حوا را زنده نگه دارند. ســال گذشته این مراسم با حضور هزاران توریست که عموما زوجهای جوان بودند، در دهکده فرابی صورت گرفت. جالب آنکه فرابیها که افراد خاصی از بازماندگان وایکینگها هســتند، از نظر مذهبی مســیحی نبــوده و فرقه خاصی به نام «لیمونی» هســتند که به تناسخ در آخرت اعتقاد دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.