فرداگذراني

Shargh - - سیاست -

موتوركراسزنان

از محدودیتهــاي زنــان و دختــران کشــور بارهــا گفته شــده اســت. اینکه بــه خاطر تفاوت جنســیت دچار تبعیض ميشــوند، اتفاقي است که در سراســر جهان رخ ميدهد. آلمان براي حضور زنان در ردههاي بالاي مدیریتي، قانون 30 درصد را تعیین ميکند و در هالیوود زناني مانند مریل استریپ و اما استون از دو نسل متفاوت براي دستمزد برابر تلاش ميکنند. در ایران نیز اتفاقهاي زیادي براســاس تفاوتها و محدودیتها رخ ميدهد؛ اما اتفاقات خوبي هم در حال انجام است. نمونه آن را ميتوان در برگزاري مســابقات موتورکراس زنان دانســت؛ این مســابقات در تپههاي اطراف تهران برگــزار ميشــود؛ گاهي به صــورت رســمي مانند روز پنجشنبه که نخستین دور مسابقات کشوری موتورکراس بانوان به مناسبت سالگرد آزادسازی خرمشهر 4 خرداد در پیســت موتورکراس شهران برگزار شد. البته برخلاف اینکه عکسهاي آن در خبرگزاريهاي ایســنا و ســایت تابناك موجود اســت، دانســتن اطلاعات بیشــتر درباره قهرمان بهراحتي امکان نداشت. به هرحال موتورکراس در سال 88 نیز یك مسابقه سراسري برگزار کرد که نورا نراقي قهرمان آن مسابقه شده است و هنوز به دختران علاقهمند آموزش ميدهد.

شمارهجدیدماهنامهفیلم

یکی از بخشهای خواندنی ایــن شــماره ماهنامــه فیلــم یادداشت اســتاد بهرام بیضایی درباره خانم آذر شــیوا، ســتاره محبــوب قبل از انقلاب اســت که چند روزی در اعتراض به ابتذال فیلمفارســی، جلوی دانشــگاه تهران آدامسفروشــی میکرد. مرور کارنامه گروه هنر و تجربه، بررسی انتخابات در سینماپاستور96 و گفتوگو با طنــاز طباطبایی از دیگر مطالب خواندنی ایــن ماهنامه تخصصــی اســت.ميتوانید از کافه بازار «آپ» این مجله را دانلود کنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.