مسئله خرید سربازی

Shargh - - سیاست -

پوریا عالمی:

من همیشــه خیال میکردم اولینبار که بخواهم از کشور خارج بشــوم باید 10 کیلو اضافهبار بدهــم. اضافهبــار چی؟ خــب این موضــوع به این برمیگــردد که شــما وقتی میتوانید بــه عنوان یک مرد از کشــور خارج شــوید که ســربازی رفته باشید. ســربازیرفتن خیلــی مواقع مهمتر از این اســت که خانمها اگر ازدواج نکرده باشــند اجازه خروج ندارند. باورتان نمیشود که چه روزهایی آرزو میکردم کاش آقایان هم جای سربازیرفتن با یک ازدواج مشکلشان حل میشــد. این در حالی بــود که خواهرم میگفت حاضر اســت دو سال برود ســربازی، اما ازدواج نکند و بتواند برود ســفر خارجــی. باایناوصاف و به دلیل جهــاز هاضمهاي که داشــتم، من ســربازی نرفتم و هرطور هم برای معافیت توی قانون نوشته بود من یا نیمکیلو اضافه داشتم یا پنج سانت کم بودم. )مدارک کمیسیون پزشــکیاش موجود است(. حالا قصه آن 10 کیلو اضافهبار چیست؟ بله. ببینید من وقتی در 90 سالگی قرار باشد برای اولینبار از کشور خارج بشوم، معلوم اســت که اســترس پرواز طولانی و مواجهه با خارج و کهولت زیاد، ســبب مشــکل فنی برای من پیرمــرد خواهد شــد. آن 10 کیلو اضافهبــار هم دوتا کیسه سُند است که دستم گرفتم تا خودم ببرم داخل هواپیما و البته که معلوم است در آن سن از استرس، دائمالاضافهبــار خواهم بود. اما بختم زد و اینطوری نشد و بنده جای 90ســالگی، در 35 سالگی توانستم معافیت بگیرم، اینطوری که با ترکیب شــیمیاییاي که آقای احمدینژاد در دولت مهرورزی زد و سیستم اقتصاد مملکت چغندر شد و از اواخر آن دوره و اوایل دولت روحانی تصویب کردند که هر کی نرفته سربازی بیاید و پول بدهد و خلاص. از خانواده ما پنجنفر رفتند بــرای معافیت؛ بابــام، داداش اولــم، داداش دومم، خــودم، داداش چهارمــم که هنوز به دنیــا نیامده و بابای خانــواده پیشبینی کرد بــا توجه به وضعیت جهــاز هاضمه خانــدان عالمی، او هم ســربازیبرو نیســت. بنابراین ســربازی او را هــم از همان لحظه جنینی پیشخرید کردند. باورتان نمیشود که ما تنها خانوادهای هستیم که عکس آقای احمدینژاد را تاتو کردیم چون ما را از دوسال سربازی معاف کرد و البته با این کارش پول خاندان ما را تا ریال آخر کارتبهکارت کــرد به بودجه. مســئله جهاز هاضمه کلا همیشــه خانواده ما را متضرر کرده. باورتان نمیشود که پولی که ما دوسال پیش برای سربازی دادیم به دولت، عملا نصف بودجه 95 را تأمین کرد و اگر خانواده ما سربازی رفتــه بود، الان اقتصاد کشــور خوابیده بــود. فردا در حرف درشت باقی داستان سربازی را تعریف میکنم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.