مقپراياسميزومبهليدقهي برانناحسيذاف

شكورىراد: مطهري احترام اصلاحطلبان را برانگيخته است جلالي: نزديكان لاريجاني دنبال حذف مطهري نيستند عارف: تفاهم نشود، براي هر 12 كرسي نامزد معرفي ميكنيم

Shargh - - صفحه اول -

گروه سياست، آمنه شيرافکن: کار کمیته تعامل نیمهکاره مانــد. در میانه گفتوگوهــا یكباره خبر آمــد که طیف نزدیک به علــي لاریجاني، در حال رایزني با فراکســیون اصولگرایان است و زمزمههایي از تلاش براي جایگزیني حاجيبابایي با مطهري در صندلي نایبرئیسي سر زبانها افتاد. در دقیقه 90 تعیین تكلیف هیئترئیســه مجلس یكباره فرمان از اعتدال، به سمت تکروي چرخید و حالا قدر مســلم آنكه زعماي دو فراکســیون چندان با نتایج بهوقوعپیوســته از دیــروز تا به امروز، موافق نباشــند. از یكسو محمدرضا عارف در سخنانش از پیگیريها تا پایان کار براي توافق خبر داده و از دیگر ســو، کاظم جلالي در این زمینه مبسوط ســخن گفته و بهصراحت تأکید کرده نمایندگان نزدیک به لاریحاني دنبال حذف علي مطهري نیستند و این دروغها اخلاقي نیست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.