حلال و حرامخواندن رأی توهین به مردم است

Shargh - - سياست -

علیاصغر احمدی، رئیس ســتاد انتخابات کشــور، دیروز با تشــکر از حضور حماســی مردم عزیز ایران در انتخابات 29 اردیبهشــت گفت: در هر انتخاباتی از جمله انتخابات 29 اردیبهشتماه نقطهنظراتی مطرح میشود، به زعم ما مجریان، هم در تمهید مقدمات و هم در اجرای انتخابات آنچه را در وسع داشتیم به منصه ظهور گذاشتیم». اهم سخنان او در ادامه میآید.

معمولا در روســتاها جای افزایش صندوق نیســت، چــون چارچوب روستاها روشن است، عموما و عمدتا این افزایش شعب در شهرهای بزرگ بود.

در ســال 1392 که از ســاعت هشــت صبح انتخابات آغاز شد و بعد از ساعت 24 نیز رأی کسانی که در شعبه بودند گرفته شد، 36 میلیون و 825 هــزار و 513 رأی اخذ شــد، اما در انتخابات 29 اردیبهشــتماه 1396 که تا ســاعت 24 رأی اخذ شــد و پس از آن غیرقانونی بود و رأیها اخذ نشد، 41 میلیون و 346 هزار و 545 رأی اخذ کردیم که این نشان میدهد هم شعب اضافه کردیم و هم رأی بیشتری گرفته شده است.

برای تمام شهرســتانها به تعداد واجدان شــرایط رأیدهنده و بعضا بیشتر از آن، تعرفه ارسال کردیم، هیچ شعبهای بدون ملزومات انتخابات از جمله تعرفه نبوده است.

ممکن اســت در برخی شعب، تأخیری در شروع وجود داشته باشد، اما بههیچوجه خارج از عرف انتخابات گذشته نبوده است. به ازای هر 45 ثانیه یک رأی اخذ شده است زمینه تخلف را به حداقل رساندیم. سیستم تشخیص هویتی الکترونیکی در تمامی شــعب اخذ رأی وجود داشــت. افراد با شناسنامههای مردگان و داشتن چند شناسنامه المثنی نمیتوانستند رأی دهند.

ممکن اســت بعضی از مطالبی که دوســتان به نام تخلف به آن اشاره میکننــد که مــن از آن اطلاع نــدارم چون گــزارش را ندیــدم، مربوط به گزارشهای ناشی از مسائل غیر از اخذ رأی باشد.

امضای ناظران شورای نگهبان پای صورتجلسه 62 هزار و 381 شعبه است.

ایــن زیبنده نیســت که با این وضع و با این ســاختار اجرائی انتخابات و حضور ناظران، از تریبونها اینگونه استفاده شود و بگویند تخلفات یا جرمی واقع شده است.

چــرا باید بر پایه گزارشهایی که قطعا تأثیری در نتیجه انتخابات ندارد، هــم افکار عمومی و هم بعضی از چشــمانی را کــه از بیرون به ما دوخته شده به سمتی ببرند که نسبت به این کار بزرگ خلل یا خدشهای وارد شود.

گفته شده بود که آرای یک نامزد حلال بوده است؛ این گفته با فرمایش رهبر معظم انقلاب که میفرمایند حتی اگر کسی را قبول ندارید، اما بهخاطر کشور و نظام بیایید، در تضاد است و بهنوعی توهین به ملت تلقی میشود.

عدهای واقعا شــیطنت میکنند و این حرفهــا را میگیرند و میگویند نکند در گذشته اینطور آرا را جابهجا کردهاند که قطعا برای کشور و انقلاب ما ضرر دارد.

بینــی و بینالله برای ما فرقی بین 10 درصد با 90درصد و این نامزد و آن نامزد وجود ندارد.

مطرح کردند در صد شــهر به دلیل اینکه یکــی از نامزدها رأی کمتری داشــته است، تعرفه کمتری ارســال کردهاید، لیســت را بررسی کردیم که بهطور متوسط بالای 110 درصد تعرفه به همان شهرهایی که ادعا میکردند فرستاده بودیم.

به فرمانداران و بخشــداران تأکید کــردم که عاقبت خود را فدای دنیای کسی نکنید. دست همه کسانی که در انتخابات رأی دادند را میبوسم.

در روز اخذ رأی در ستاد انتخابات کشور بودم و هر مطلبی که به من به صورت نامه یا شفاهی یا پیامک منتقل شد، بلافاصله به استانداران و هیئت بازرسی منتقل کردم.

از بزرگانی که تریبون در دست دارند خواهش میکنم حداقل از قبل از ما سؤال کنند و اگر پاسخ ما قانعکننده نبود، آنوقت مسائل را به نحوی مطرح کنند که خداینکرده آسیبی به نظام و انقلاب وارد نشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.